Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Εκμίσθωση δώδεκα φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ.Κώδικας : 50200
Πληροφορίες : Κεσίδου Π., Δεπάστα Ε.
Email: grprom@ptolemaida.gr & grprom1@ptolemaida.gr
Τηλέφωνο: 2463350113

Πτολεμαΐδα: 09/08/2022
Αριθ.Πρωτ: 18901

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Εκμίσθωση δώδεκα φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2022-2023» συνολικού προϋπολογισμού 8.708,00 ευρώ με το ΦΠΑ ,σύμφωνα με το υπ άριθμ.18372/2-8-2022 τεχνική περιγραφή Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής.(ΑΔΑΜ:22REQ0110460032022-08-03).
Η Τεχνική Περιγραφή έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ. 18900/09-08-2022 Απόφαση Δημάρχου .
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω έχει εκδοθεί από τον Κ.Α.10.6235.0000 .α) η υπ’ αριθ. 683/4-8-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση με αριθμό -καταχώρισης Α/Α 2 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης (ΑΔΑ:Ψ9Γ0ΩΡ6-ΥΛΟ, ΑΔΑΜ:22REQ011053246 2022-08-04)
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομοτεχνική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας ,οδός 25ης Μαρτίου 15, Τ.Κ.50200 ,Τηλ.2463350113 , έως και την Τρίτη 16/08/2022 και ώρα 11.00 π.μ..
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς , θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά , η οποία θα δοθεί με κόστος ανά σελίδα αντιγράφου για τη Δωδεκάμηνη Μίσθωση / Εγκατάσταση και Συντήρηση 12 φωτοτυπικών μηχανημάτων στις υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και της σύνταξης της προσφοράς , παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι Παρασκευή Κεσίδου και Ευαγγελία Δεπάστα , τηλ.2463350113).
Πληροφορίες επί των τεχνικών θεμάτων της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος Θεόφιλος Ταταρίδης ,τηλ.2463350105) .
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν άμεσα από την υπηρεσία για το αποτέλεσμα της διαδικασίας και ο τελικός μειοδότης θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση .Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τονΝ.4782/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Ν.4555/2018.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Previous Μνημόσυνο και αποκαλυπτήρια μνημείου του Ευεργέτη της Βλάστης Χριστόδουλου Γαλάνου

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος