Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας αδέσποτων σκύλων, του δημοτικού καταφυγίου και των ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ.Κώδικας : 50200
Πληροφορίες : Κεσίδου Π., Δεπάστα Ε.
Email: grprom@ptolemaida.gr & grprom1@ptolemaida.gr
Τηλέφωνο: 2463350113

Πτολεμαΐδα: 19/09/2022
Αριθ.Πρωτ: 22055

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας αδέσποτων σκύλων, του δημοτικού καταφυγίου και των ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του Δήμου Εορδαίας, συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με το ΦΠΑ ,σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή με αρ.μελ.53/2022, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και διαβιβάστηκε με το αρ.πρωτ. 21612/13-09-2022 έγγραφο.(ΑΔΑΜ: 22REQ011231843 2022-09-13)
Η Τεχνική Περιγραφή έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ. 22050/19-09-2022 Απόφαση Δημάρχου .
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 772/14-09-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση με αριθμό -καταχώρισης Α/Α 6 στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης (ΑΔΑ: 6ΡΑΛΩΡ6-Β90& ΑΔΑΜ: 22REQ011242851 2022-09-15).
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο .
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την Δευτέρα 26/09/2022 και ώρα 11.00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας , 25ης Μαρτίου 15 ,Τ.Κ.50200 ,Πτολεμαΐδα .
Ο Φάκελος της Προσφοράς θα περιλαμβάνει :α)Φάκελο τεχνικής προσφοράς , ο οποίος θα περιλαμβάνει ότι απαιτείται βάση της αρ. μελέτης 53/2022 της Δ/νση -Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας. (ΑΔΑΜ: 22REQ011231843 2022-09-13) β)Φάκελο οικονομικής προσφοράς , οποίος θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και
εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και της σύνταξης της προσφοράς , παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι Παρασκευή Κεσίδου και Ευαγγελία Δεπάστα , τηλ.2463350113).
Πληροφορίες επί των τεχνικών θεμάτων της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δ/νση Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (Προϊσταμένη : Ευτέρπη Δεληγεώργη ,τηλ.2463027066-2463027088) .

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν άμεσα από την υπηρεσία για το αποτέλεσμα της διαδικασίας και ο τελικός μειοδότης θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση .Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τονΝ.4782/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Ν.4555/2018.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Previous ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς , μεταφορά στις ανάλογες δομές και επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος