Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων για το 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ.Κώδικας : 50200
Πληροφορίες : Κεσίδου Π., Δεπάστα Ε.
Email: grprom@ptolemaida.gr & grprom1@ptolemaida.gr
Τηλέφωνο: 2463350113

Πτολεμαΐδα: 16/08/2022
Αριθ.Πρωτ:19378

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση την Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων για το 2022, συνολικού προϋπολογισμού 5.143,02 ευρώ με το ΦΠΑ ,σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή με αρ.μελ.38/2022, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και
διαβιβάστηκε με το αρ.πρωτ. 17502/22-7-2022 έγγραφο.(ΑΔΑΜ: 22REQ010985230 2022-07-22)
Η Τεχνική Περιγραφή έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ. 19377/16-8-2022 Απόφαση Δημάρχου .
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 696/10-8-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση με αριθμό -καταχώρισης Α/Α 1 στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης (ΑΔΑ:6ΗΓΓΩΡ6-5ΑΣ & ΑΔΑΜ: 22REQ011084517 2022-08-10)
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή είτε επί του συνόλου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομοτεχνική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας ,οδός 25ης Μαρτίου 15, Τ.Κ.50200 ,Τηλ.2463350113 . Γίνεται δεκτή και η ηλεκτρονική υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς με την χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής στα email: grprom@ptolemaida.gr ή grprom1@ptolemaida.gr , έως και την Τρίτη 23/08/2022 και ώρα 11.00 π.μ. με την ένδειξη :ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ,Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022».
Ο Φάκελος της Προσφοράς θα περιλαμβάνει :α)Φάκελο τεχνικής προσφοράς , ο οποίος θα περιλαμβάνει ότι απαιτείται βάση της αρ. μελέτης 38/2022 της Δ/νση -Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας. (ΑΔΑΜ: 22REQ010985230 2022-07-22) β)Φάκελο οικονομικής προσφοράς , οποίος θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση
αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και  εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
ε. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης της προμήθειας
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και της σύνταξης της προσφοράς , παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι Παρασκευή Κεσίδου και Ευαγγελία Δεπάστα , τηλ.2463350113).
Πληροφορίες επί των τεχνικών θεμάτων της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δ/νση Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος Νικόλαος Τσακίρης ,τηλ.2463027066-2463027088) .
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν άμεσα από την υπηρεσία για το αποτέλεσμα της διαδικασίας και ο τελικός μειοδότης θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση .Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τονΝ.4782/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Ν.4555/2018.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Α/Α
Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Φουρκιώτης

Previous Αρχαιρεσίες ΑΚΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ Πτολεμαΐδας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος