Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση εμποροπανήγυρης έτους 2021 τοπικής εορτής Αγίου Ιωάννη στην κ. Πτολεμαϊδας

ptolemaios
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                            Πτολεμαΐδα 23-8-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                         Αριθμ.πρωτ.     17970
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η Σ ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 
 

Ο Δήμος Εορδαίας κατ’ εφαρμογή :

 1. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
 2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και όπως αυτός ισχύει.
 4. Την Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/Β΄/23.06.2017) σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.
 5. Την εγκύκλιο 1/2018 (Α_Α: 7ΝΤΜ465ΧΙ8-ΗΥΤ) του Τμ. Υπαίθριου Εμπορίου/Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.»
 6. Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005),
 7. Άρθρο 233 του Ν. 4281/14.
 8. Τη με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β’) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί»
 9. Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125)
 10. Ν. 2946/2001 (Φ_Κ 224 Α’) «Περί υπαίθριας διαφήμισης συμπολιτείες Δήμων και κοινοτήτων.
 11. Το άρθρο 13 παρ.1 του Β._ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980)
 12. ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007
 13. Το 78897/Φ.701.2/15-12-2017 έγγραφο του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 14. Tην υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
 15. Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 43319 (ΦΕΚ τ. Β’ 3066/09-07-2021) “ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας” και κάθε μελλοντική της.
 16. την 71/2021 ΑΔΣ
 17. την 222/2021 ΑΟΕ

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους :

στην κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, στις 24-8-21 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ-13:30 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης , όπως συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ 71/2021 ΑΔΣ και τυχόν κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων στους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση ενδιαφέροντος για την ίδια θέση,

με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4)  ημερών από 27-8-2021 μέχρι και 30-8-2021

 

 και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Α ρ θ ρ ο 1ο

Καθορίζεται ως χώρος της θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης Αγίου Ιωάννη, ο χώρος πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (Μικράς Ασίας ) μέχρι και το πάρκο του Χατζηευστρατίου, εκτός του πεζοδρομίου του ναού.

Χρόνος τέλεσης από 27/08/2021 μέχρι και 30/08/2021 (4 ημέρες),

και καθορίζονται οι τιμές για τους συμμετέχοντες ως εξής:

1)Βιοτέχνες-Έμποροι                 :  από 30,00 € /m2, σε 24,00 € /m2

2)Καντίνες                               :  από 150,00  € κατά αποκοπή, σε 120,00  € κατά αποκοπή

Ψησταριές

3)Τραπεζοκαθίσματα καντινών   :    από 5 ευρώ/m2 έως 20m2 παραπλεύρως, σε 4 ευρώ/m2 έως 20m2

4)Τραπεζοκαθισματα ψησταριών:    από 5 ευρώ/m2 έως 40m2 παραπλεύρως, σε 4 ευρώ/m2 έως 40m2 παραπλεύρως

 

5)Ταβέρνες ψησταριές υγειονομικού ενδιαφέροντος δύναται να  τοποθετήσουν τραπεζοκαθίσματα στην πρόσοψη του καταστήματος σύμφωνα με το ισχύοντα κανονισμό με την προϋπόθεση την ελεύθερη πρόσβαση πεζών και οχημάτων εκτάκτων αναγκών, ήτοι 3,5 μ από 5ευρώ /m2, σε 4 ευρώ/m2.

6)Παραδοσιακά προϊόντα           : από 35 ευρώ το τρέχον μέτρο, σε 28,00 ευρώ το τρέχον μέτρο.

 

Οι δημότες του Δήμου Εορδαίας δικαιούνται έκπτωσης 50% επί της αξίας  των προαναφερόμενων τιμών.

Α ρ θ ρ ο 2ο

Αιτήσεις για συµµετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται στις ημέρες και ώρες που ορίζονται από την διακήρυξη ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης, συνοδευμένες από τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ανά κατηγορία στο άρθρο 3 της παρούσης. Η µη προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.

Οι θέσεις θα διατεθούν κατόπιν αιτήσεως Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων ανά θέση, είναι µμεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ή αιτούνται την ίδια θέση, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερόμενων και την τοποθέτησή τους, από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης .

Α ρ θ ρ ο 3ο

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Χώροι πώλησης

 

 Οι χώροι πώλησης διατίθενται και κατακυρώνονται, µε την καταβολή εφάπαξ όλου του αναλογούντος  τέλους χρήσης, στο Ειδικό Ταμείο του ∆ήµου Εορδαίας. Οι εναπομείνασες θέσεις διατίθενται µε ευθύνη της  Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.


∆ικαίωµα συµµετοχής

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συµµετοχής, ύστερα από πρόσκληση του ∆. Εορδαίας, µε τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής:

α) Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης εκδίδεται από το δήμο µόνιµης κατοικίας του επαγγελματία και είναι ετήσιας διάρκειας.

β) Πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών

γ) Πωλητές κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα

δ) Πωλητές κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου µε αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές

ε) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο

στ) Κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης

ζ) Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, προσκομίζοντας το αντίστοιχο   πιστοποιητικό.

Υποβολή αιτήσεων έγκρισης συμμετοχής-Δικαιολογητικά

Για τη συµµετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συµµετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου ∆ήµου. Ο ∆ήµος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του καθώς και στη διαύγεια πρόσκληση, µε την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης συµµετοχής σε συγκεκριμένη εμποροπανήγυρη. Η προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων δεν µμπορεί να είναι µμικρότερη από 4 εργάσιμες ημέρες.

Για την έγκριση συµµετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό – νομικό πρόσωπο, υποβάλλει στην Επιτροπή Διενέργειας Εμποροπανήγυρης αίτηση επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτησης συµµετοχής – Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης

β) Την άδεια υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών, υπαίθριου στάσιμου), ή κυριακάτικης αγοράς ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή τη διοικητική άδεια του άρθρου 45 (για την διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης), κατά περίπτωση

γ) Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων απαιτείται και πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα µε την Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β` 1199)

δ) ∆ηµοτική ενημερότητα

ε) Στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, εξουσιοδότηση σε τρίτο  θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Τοποθέτηση πωλητών

 1. Οι πωλητές τοποθετούνται:

α) Σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων, οι πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά  παραστατικά και ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο.

β) Σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα, ,

γ) κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου µε αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων.

 1. Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από κατόχους αδειών των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
 2. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, µμπορούν να ζητούν τη συµµετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α) της παρ.1 του παρόντος άρθρου.
 3. Κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις καθορισμένες σε υπερβάλλοντα αριθµό.
 4. Κάθε πωλητής δικαιούται να αιτηθεί για µία και µόνο θέση. Σε περίπτωση που µμετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων όλων των ενδιαφερομένων και αφού έχουν εφαρμοστεί τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 4497/17, εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες θέσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επανέλθουν µε αίτηση για επιπλέον θέση.

Τυχόν αδιάθετες θέσεις, θα διατίθενται µε απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης. ∆ικαίωµα συµµετοχής θα έχουν όλοι (εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής ) σύμφωνα µε την σειρά προσέλευση τους, πιστοποιούμενης από την κατάθεση σχετικού αιτήματος στο πρωτόκολλο του ∆ήµου µε σειρά όμως προτεραιότητας στους συµµετέχοντες που δεν κατοχύρωσαν θέση συµµετοχής.

Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα µε το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη άδεια..

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες των θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.

Οι πωλητές που ασχολούνται µε την προετοιμασία πρόχειρων γευμάτων (ψησταριές, καντίνες, λουκουμάδες κλπ., θα πρέπει µε δικιά τους ευθύνη να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση καταλληλότητας προσωρινών χώρων προετοιμασίας πρόχειρων γευμάτων από τη ∆.νση ∆ηµόσιας Υγείας Ν. Κοζάνης.

Για τα θρησκευτικά πανηγύρια οι εκθέτες – πωλητές, µεριµνούν µε ιδία ευθύνη την ηλεκτροδότηση των χώρων τους µε τη χρήση γεννήτριας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2018 Εγκύκλιο, ο Δήμος ελέγχει δια της Τεχνικής Υπηρεσίας την τήρηση των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

 

Γενικές Υποχρεώσεις

Όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν:

α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την καθαριότητα του χώρου    της Εμποροπανήγυρης,

β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα µμπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε µμορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,

γ) να συµµορφώνονται γενικά µε τις διατάξεις των νόμων, Π.∆., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά,

δ) να µην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του ∆ήµου.

στ) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Εορδαίας

Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση, εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν εφάπαξ στο Ταμείο του ∆ήµου Εορδαίας.

Δεν επιτρέπεται η µμεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών.

Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν προσκομίσει την άδεια συµµετοχής.

Οι άδειες συµµετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπορεύονται  διάφορα είδη .

Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του ∆ήµου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου µετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο  Νόμος.

Οι χώροι µε τις χρήσεις αυτών που θα διατεθούν είναι αυτοί, όπως ειδικότερα φαίνονται στα συν/να τοπογραφικά διαγράµµατα που συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του ∆ήµου.

Α ρ θ ρ ο 4ο

Απαγορεύεται ο εκθέτης να επεκτείνεται σε µη µισθωµένο επ’ αυτού χώρο. Τυχόν επέκτασή του, βεβαιούται σε βάρος αυτού μέχρι του διπλάσιου του αναλογούντος τέλους για κάθε επιπλέον χώρο που καταλαμβάνει για τη γενοµένη χρήση.

Α ρ θ ρ ο 5ο

Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσεως µισθωµένου χώρου σε οποιονδήποτε.

Α ρ θ ρ ο 6ο

Η τιμή χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος για τις ψησταριές (για κάθε χρήση) ορίζεται από την Ο.Ε..

 Α ρ θ ρ ο 7ο

 

Η βεβαίωση και είσπραξη του δικαιώματος των αδιάθετων χώρων θα γίνει µε την καταβολή του τιµήµατος από τους εκθέτες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ∆ήµου , οι οποίοι θα ορισθούν από τον ∆ήµαρχο και οι οποίοι υποχρεούνται για την κατάθεση των εισπραχθέντων ποσών στην Ταμειακή Υπηρεσία του ∆ήµου την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η τοποθέτηση των ανωτέρω εκθετών θα γίνει από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης ύστερα από την έκδοση άδειας από το Τμ. Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Α ρ θ ρ ο 8ο

Απαγορεύεται αυστηρά η έκθεση προϊόντων σε χώρους, πεζοδρόμια κ.λ.π. εκτός των χώρων που ορίσθηκαν στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Οι παραβάτες θα αποβάλλονται.

Α ρ θ ρ ο 9ο

Οι εκθέτες και ο πλειοδότης της δημοπρασίας θα έχουν την αστική ευθύνη κατά παντός κινδύνου των        που έχουν εκμισθώσει.

Α ρ θ ρ ο 10ο

Για την τήρηση της τάξης και τη φύλαξη του χώρου αρμόδια είναι η ∆ηµοτική Αστυνομία του ∆ήµου   Εορδαίας.

Α ρ θ ρ ο 11ο

 

Αρμοδιότητες υπηρεσιών

Το Τµήµα Καθαριότητας είναι αρμόδιο για την διατήρηση της καθαριότητας των χώρων σε συνεργασία πάντοτε µε τους εκθέτες.

Το Τµήµα Εσόδων και Ειδικού Ταµείου καθώς & το Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων για την είσπραξη των τιµηµάτων και την έκδοση των αδειών αντίστοιχα.

Για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν, αρμόδιο είναι το Τµήµα Τροχαίας Πτολεμαΐδας.

Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης οφείλει να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων / ασθενοφόρων.

 

Α ρ θ ρ ο 12ο

Για την εγκατάσταση και τοποθέτηση μεγάλων µμεταλλικών κάδων απορριµµάτων, την εγκατάσταση και τοποθέτηση χημικών τουαλετών, τυχόν υδραυλικές και λοιπές εργασίες, τυχόν ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό, που θα προκύψουν για την ομαλή τέλεση των πανηγυριών 2021 στον Δήμο Εορδαίας, θα αντιμετωπισθούν ύστερα από ενέργειες του Γρ. Προμηθειών.

Α ρ θ ρ ο 13ο

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων από τους εµπλεκόµενους µμισθωτές ή τους αυθαιρέτως καταλαµβάνοντες τις ως άνω δηµοτικές εκτάσεις θα ισχύσουν οι διατάξεις του Ν.1080/80 σε συνδυασμό µε το άρθρο 458 Π.Κ. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

Α ρ θ ρ ο 14ο

Περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί νόµιµα.

 
 

Previous Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων – Αρ. Ανακοίνωσης 16923/ 9-8-2021

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος