Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Μίσθωση (8) χημικών Τουαλετών για την τέλεσης της εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας – Έτος 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ.Κώδικας : 50200
Πληροφορίες : Κεσίδου Π., Δεπάστα Ε.
Email: grprom@ptolemaida.gr & grprom1@ptolemaida.gr
Τηλέφωνο: 2463350113

Πτολεμαΐδα: 23/08/2022
Αριθ.Πρωτ: 19806

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση για την Μίσθωση (8) χημικών Τουαλετών για την τέλεσης της εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας – Έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού 3.958,08ευρώ με το ΦΠΑ ,σύμφωνα με την από 10/08/2022Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ,Τμήμα
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών .
Το πρωτογενές αίτημα με αρ.πρωτ.19074/10-8-2022 της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ,Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών . (ΑΔΑΜ:22REQ011085155 2022-08-10).
Την 100/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την διοργάνωση της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας , με ημερομηνία τέλεσης Από 17/09/2022 μέχρι και 21/09/2022.
Η Τεχνική Περιγραφή έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ.19803/23-08-2022 Απόφαση Δημάρχου .
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί από τους Κ.Α.70.6236.0001 α) η υπ’ αριθ. 703/12-8-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση με αριθμό -καταχώρισης Α/Α 1 στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης (ΑΔΑ:9Φ4ΞΩΡ6-2ΘΗ & ΑΔΑΜ: 22REQ011098422 2022-08-12).

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομοτεχνική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας ,οδός 25ης Μαρτίου 15, Τ.Κ.50200 ,Τηλ.2463350113 . Γίνεται δεκτή και η ηλεκτρονική υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς με την χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής στα email: grprom@ptolemaida.gr ή grprom1@ptolemaida.gr , έως και την Τρίτη 30/08/2022 και ώρα 11.00 π.μ. με την ένδειξη :ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ,Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο «Μίσθωση (8) χημικών Τουαλετών για την τέλεσης της εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας – Έτος 2022».
Ο Φάκελος της Προσφοράς θα περιλαμβάνει :α)Φάκελο τεχνικής προσφοράς , ο οποίος θα περιλαμβάνει ότι απαιτείται βάση της από 10/08/2022 Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ,Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών β)Φάκελο οικονομικής προσφοράς , οποίος θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση
αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι λάβατε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και ότι οι προσφερόμενες εργασίες είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκδοθεί από την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ,Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών του Δήμου

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης και της σύνταξης της προσφοράς , παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι Παρασκευή Κεσίδου και Ευαγγελία Δεπάστα , τηλ.2463350113)

Πληροφορίες επί της Μελέτης της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ,Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών, του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος Μάνου Βασιλική τηλ.2463022857)
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν άμεσα από την υπηρεσία για το αποτέλεσμα της διαδικασίας και ο τελικός μειοδότης θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση .

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Previous Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εργασίες τοποθέτησης , σύνδεσης και καλής λειτουργίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο χώρο τέλεσης της εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας – Έτος 2022

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος