Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές (φυσικές και τεχνολογικές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Εορδαίας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 «Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές (φυσικές και τεχνολογικές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Εορδαίας» 
ΣΧΕΤΙΚΆ
1. ΣΧΕΔΙΟ «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»
2. ΣΧΕΔΙΟ «ΒΟΡΕΑΣ»
3. ΣΧΕΔΙΟ «ΙΟΛΑΟΣ»
4. ΣΧΕΔΙΟ «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»
5. Η υπ΄αρ. 238/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΑΗΗΩΡ6-ΩΝΚ) σχετικά με την Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών & ιδιωτών χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων & λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2023 και 2024
Η χρήση ιδιωτικών μέσων και προσωπικού για την αντιμετώπιση και πρόληψη τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών, προβλέπονται αντίστοιχα τόσο στις εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας όσο και στα υποδείγματα Σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης /βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση τέτοιων καταστροφών.
Ως εκ τούτου ο Δήμος Εορδαίας θέλοντας να ενισχύσει το έργο των ιδίων μέσων που διαθέτει, θα πρέπει να προβεί στην κατάρτιση μητρώου οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού μέσω εργοληπτών (εταιρειών –φυσικών προσώπων) για ενδεχόμενη αναγκαία μίσθωση αυτών για λόγους πρόληψης και αντιμετώπισης συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2023 και 2024.
Ο Δήμαρχος Εορδαίας, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων), που θα διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Εορδαίας, με διάθεση μηχανημάτων, οχημάτων, υλικού και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί μέχρι 31-12-2024 καθώς και τυχόν παράταση ισχύος αυτού,
ΚΑΛΕΙ
Εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα), που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό, και που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο και να ενταχθούν στο Μητρώο για την αντιμετώπιση των ανωτέρω εκτάκτων αναγκών, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας επί της οδού 25ης Μαρτίου 15 στην Πτολεμαϊδα στο Δημαρχείο Εορδαίας δακτυλογραφημένη αίτηση συμμετοχής προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας , στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, η έδρα, η ταχυδρομική Δ/νση ,το τηλέφωνο και το email, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»
Ειδικότερα ορίζεται ως ημερομηνία λήξης της πρώτης κατάθεσης υποβολής φακέλου συμμετοχής  η 11/12/2023, ώρα 15:00
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να αποδεχθούν τις προτεινόμενες τιμές και όρους οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία θα εγκρίνεται η κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων ), η αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι εργολήπτες (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα) που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο υπό κατάρτιση μητρώο καταστροφών οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου (πίνακας) Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) και ιδιωτών χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων & λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών επικείμενης ή εξελισσόμενης φυσικής/τεχνολογικής καταστροφής στην περιοχή ευθύνης Δήμου Εορδαίας όπως αυτοί περιγράφονται στη ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώσουν αναλυτικά τα οχήματα – μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από επικείμενες ή εξελισσόμενες καταστροφές.
Οι εργοληπτικές εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας.
Επίσης εφόσον τα οχήματα και μηχανήματα έργου δεν είναι ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων θα πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο και Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή ή παραχωρητή ότι τα εκμισθωμένα ή παραχωρούμενα μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε οιονδήποτε άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συμμετέχοντα  μέχρι 31-12-2024.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης του φακέλου τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι 31-12-2024.
Η αξιολόγηση των φακέλων για την κατάρτιση του Μητρώο Εργοληπτών θα πραγματοποιηθεί στις 13/12/2023 (ή την 18/12/2023 κατόπιν τυχούσας αναβολής) η οποία θεωρείται ημερομηνία κατάρτισης του Μητρώου και στη συνέχεια θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε τριμήνου εφόσον υπάρχουν μεταβολές μηχανημάτων & οχημάτων (π.χ. νέες συμμετοχές μηχανημάτων, αλλαγές χειριστών κτλπ) από τους συμμετέχοντες στο Μητρώο ή πλήρως αιτιολογημένες και αναγκαίες αποσύρσεις μηχανημάτων. Το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών θα προωθείται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Η υποβολή αίτησης συμμέτοχης ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην υπηρεσία.
Ο πίνακας Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, θα καταρτισθεί από τριμελή επιτροπή ελέγχου των  δικαιολογητικών από το Δήμο Εορδαίας.
Η επιτροπή θα παραλαμβάνει από το πρωτόκολλο του Δήμου τους φακέλους των ενδιαφερομένων εργοληπτών (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) και θα παραδίδει με την λήξη των εργασιών τον πίνακα Μητρώου Εργοληπτών του Δήμου Εορδαίας στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η παράταση ισχύος του ανώτερο μητρώου μετά το πέρας τις 31-12-2024, οι συμμετέχοντες εργολήπτες που επιθυμούν την παράταση της συνεργασίας τους με τον  Δήμο Εορδαίας θα δηλώσουν την αποδοχή με υπεύθυνη δήλωση την οποία θα καταθέσουν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας μέχρι την ημερομηνία λήξης του Μητρώου Εργοληπτών (31-12-2024).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες διευκρινιστικές ερωτήσεις για την παρούσα, αυτοπροσώπως στο αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, 1ο χλμ Πτολεμαίδας – Ασβεστόπετρας (πρώην Στρατόπεδο Φούφα) 50200 Πτολεμαϊδα ή ηλεκτρονικά στο grdhmarxou@ptolemaida.gr  ή /και στο politikiprostasia@ptolemaida.gr  μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής φακέλων. Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες–φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον κριθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του  Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας.
Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο εργοληπτών, πριν την καταληκτική ημερομηνία 31/12/2024 μπορούν εφόσον επιθυμούν με Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία θα καταθέσουν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας να δηλώσουν την επιθυμία τους για παράταση της συνεργασίας τους με τους αυτούς όρους με το Δήμο Εορδαίας για ένα (1) επιπλέον έτος. Η τυχόν παράταση της συνεργασίας θα γίνεται μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.
Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται από φυσικές –τεχνολογικές καταστροφές κ.λ.π , θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής ( σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ,αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπάλληλων από τα σημεία συμβάντων, κλπ), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση , η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού ( βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους ) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.
Σε περίπτωση που το μέγεθος της ανάγκης είναι μικρό ή σε συγκεκριμένο σημείο και δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν όλοι οι εργολήπτες στην εκτέλεση των εργασιών, η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών, θα γίνει βάση του σημείου της καταστροφής ή κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργήσει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας κατά την διενέργεια της οποίας μπορεί να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες του Μητρώου.
Τέλος διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που τυχόν προκύψει πριν από την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του υπό κατάρτιση Μητρώου και εφόσον έχουν κατατεθεί ωστόσο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από ενδιαφερόμενους εργολήπτες (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα ), ο Δήμος θα μπορεί να αντλήσει εργολήπτες από το υπό κατάρτιση μητρώο αυτό και πριν από την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή, για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπως αναφέρονται στην παρούσα .
Η δαπάνη που θα προκύψει από την ενεργοποίηση του Μητρώου, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Εορδαίας ή από επιχορηγήσεις και θα είναι σύμφωνη με τα παραπάνω. Για τον έλεγχο των μέσων και των ωρών απασχόλησης τους, θα εκδίδεται προς τις Οικονομικές Υπηρεσίες, αναλυτική βεβαίωση από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας . Ο Δήμος Εορδαίας με την ενεργοποίηση από μέρους του, του Μητρώου, υποχρεούται να ξεκινήσει την διαδικασία πίστωσης και διάθεσης των απαραιτήτων ποσών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τις δαπάνες Πολιτικής Προστασίας.
Β)  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ 
Α) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες–φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (στις περιοχές ευθύνης του Δήμου που δήλωσαν ενδιαφέρον), (εντός 1 ώρας) από την στιγμή ειδοποίησης τους από  την αρμόδια Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου μέχρι 31-12-2024. Τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα έργου θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις, κατά περίπτωση, από  τον προϊστάμενο ή τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία.
Β) Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών ή φυσικών προσώπων να παρέχουν τα ανάλογα (βάση των δηλώσεων τους) διότι ο αριθμός των μηχανημάτων που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της.
Γ. Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) είναι υπεύθυνοι:
α) ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργου και το προσωπικό αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες και να ενημερώνουν το Μητρώο Εργοληπτών καταθέτοντας κάθε μεταβολή/ανανέωση αυτών
β) να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 19/96, Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 305/96, Ν.1396/83, Π.Δ. 447/75, Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81, Ν. 1430/84, Π.Δ. 395/94, Π.Δ. 396/94,Π.Δ. 397/94, Π.Δ. 399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ. 149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί,
γ) κατ’ αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχημα προκαλέσουν κατά την διάρκεια των εργασιών. Ουδεμία ευθύνη βαρύνει τον Δήμο έναντι  του αναδόχου καθώς και οποιοδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε ζημία πιθανώς προκληθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα παρακάτω: ατύχημα, υλικές ζημίες σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός, θάνατος προσώπου κλπ). Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού του εξοπλισμού κατά την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του ενημερώνοντας παράλληλα το Δήμο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών.
δ) Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτών οφείλουν για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η συνεργασία τους με το Δήμο Εορδαίας να ανανεώνουν με δική τους ευθύνη και επιμέλεια, οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο λήγει η ισχύς του. Σε περίπτωση δε, προσθήκης, αφαίρεσης, αντικατάστασης οχήματος –μηχανήματος έργου, οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο εργοληπτών θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα το Δήμο Εορδαίας.
ε) Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο εργοληπτών υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας για οποιαδήποτε αλλαγή υπάρξει στα στοιχεία επικοινωνίας.
Δ. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών,  λόγω ανωτέρας βίας ή τεκμηριωμένης αδυναμίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα (εντός 10 λεπτών από την χρονική στιγμή διακοπής της εργασίας) την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας καθώς και για τον τρόπο και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα προβεί στην επανόρθωση της. Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα επανόρθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ώρες. Για την εξάντληση του χρονικού αυτού διαστήματος ο ανάδοχος θα προσκομίζει στο Δήμο Εορδαίας σχετική τεκμηρίωση για τους λόγους αδυναμίας έγκαιρης ολοκλήρωσης τη εργασίας από την οποία θα τεκμαίρεται ότι δεν είναι υπαίτιος των καθυστερήσεων καθώς και ότι έχει προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης του ρυθμού εκτέλεσης της εργασίας.
Ε. Η άρνηση εκτέλεσης της εντολής της Υπηρεσίας ή κατ’ οποιονδήποτε τρόπο μη εκπλήρωση των παρόντων όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης του αναδόχου εργολήπτη (εταιρεία –φυσικά πρόσωπα) από το μητρώο εργοληπτών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών για τα επόμενα δύο (2) έτη από τους επικείμενους πίνακες μητρώου που θα καταρτιστούν.
ΣΤ. Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις Ε.Μ.Υ., ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών από τα σημεία συμβάντων,κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής, όπως π.χ. ή απόσταση των μηχανημάτων έργου από την περιοχή εργασίας και ο απαιτούμενος χρόνος προσέλευσης τους.
Ζ. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), θα αποζημιώνονται με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα που καταρτίστηκε από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας συμφώνως του υπ’αριθ. 25641/24-10-2023 εγγράφου του με θέμα «Κατάρτιση Πίνακα Ωρομίσθιας Αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων σε τιμές συνήθους εργασίας» και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, με την υπ’  αριθμ. 238/2023 απόφασή της.
Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
Πίνακας Ωρομίσθιας Αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου (χωρίς ΦΠΑ)
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  Ή ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ) ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)
  ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ    
1. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ γαιών τύπου D9 110,00€/ώρα 15,00€/ώρα
2. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ         >>                     D8 90,00€/ώρα 15,00€/ώρα
3. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ         >>                     D7 80,00€/ώρα 15,00€/ώρα
4. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ         >>                     D6 75,00€/ώρα 15,00€/ώρα
5. ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ εως 100 ΗP 60,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
6. ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100 – 180 ΗP 65,00  €/ώρα 15,00€/ώρα
7. ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 180 ΗP και άνω 80,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
8. ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 50 – 70 ΗP (τύπου bob cat) 35,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
9. ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 80 – 100 50,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
10. ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 101 – 200 ΗP 70,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
11. ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 200 ΗP και άνω 80,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
12. ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕΧΡΙ 200 HP 50,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
13. ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 200 HP και άνω 60,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
14. ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ εως 100 ΗP 75,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
15. ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ 100 – 200 ΗP 85,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
16. ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ 75 – 120 ΗP 50,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
17. ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ 120 – 180 ΗP 55,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
18. ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ 180 και άνω ΗP 60,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
19. ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΤΣΑΠΑ ( κάδος 1m3 ) 95,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
20. BYTIΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ  με αντλία ωφέλιμου φορτίου ως 10 τον. 7,00 €/χλμ 15,00€/ώρα
21. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 120 bar  (για μήκος δικτύου 60 – 180μ) 100,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
22. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 200 bar  (για μήκος δικτύου 60 – 180μ) 120,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
23. ΜΗΧΑΝΗΜΑ- ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑ 120,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
24. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 34,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
25. ΓΕΡΑΝΟΣ ΩΣ ΚΑΙ 20 τον. 55,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
26. ΦΟΡΤΗΓΟ 5- 10 τόνους. 30,00€/ώρα 15,00€/ώρα
27. ΦΟΡΤΗΓΟ 10 τόνους και άνω 40,00€/ώρα 15,00€/ώρα
28. ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΠΟΛΥΠΟΔΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ 40,00€/ώρα 15,00€/ώρα
29. ΣΥΛΛΟΓΗ – ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΜΜΑΤΩΝ  Ή ΑΕΚΚ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 9,00 €/τον 15,00€/ώρα
30. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ….. 11,00 €/τον 15,00€/ώρα
31. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΕΣ κ.λ.π. ) 24,00 €/τον 15,00€/ώρα
32. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 28,00 €/τον 15,00€/ώρα
33. ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ/ΛΑΣΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ μέχρι 180cm/h 40,00€/ώρα 15,00€/ώρα
34. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ  14kva 40,00€/ώρα 15,00€/ώρα
35. ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΟΣ (ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ) 50,00€/ώρα 15,00€/ώρα
36. ΦΟΡΗΤΟ  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 40,00€/ώρα 15,00€/ώρα
37. ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ παροχής 4΄΄ 30,00€/ώρα 15,00€/ώρα
38. ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ εως 10 τεμ 40,00€/ώρα  
39. ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ από 11 εως 30 τεμ 40,00€/ώρα  
40. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 50 ΘΕΣΕΩΝ 50,00 €/ώρα 15,00€/ώρα
41. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ 12,00 €/ώρα  
Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης του οχήματος-μηχανήματος έργου με χειριστή/ές περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την απασχόληση του οχήματος-μηχανήματος, του οδηγού/χειριστού του και του βοηθού χειριστού (όπου αυτό προβλέπεται ή απαιτείται) καθώς και η εκτέλεση εργασιών προς αντιμετώπιση των επαπειλούμενων συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα, οι οποίες θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τον προϊστάμενο ή τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία.
Ο χρόνος απασχόλησης του οχήματος-μηχανήματος έργου και του χειριστή του, για την εκτέλεση εργασιών, άρχεται από την στιγμή που ο εργολήπτης λάβει την εντολή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,  τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο για θέματα Πολιτικής Προστασίας Αντιδήμαρχο και περατώνεται ο χρόνος αυτός με την άρση της παραπάνω εντολής.
Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
– Η διάθεση ενός εργοδηγού – συντονιστή για κάθε συνεργείο με κατάλληλο όχημα για την επίβλεψη των εργασιών
– η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων από το σημείο που ευρίσκονται στο σημείο που καλούνται από την Αρμόδια Υπηρεσία ,η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσης τους μετά το τέλος της απασχόλησης τους, καθώς και ο χρόνος πλήρως ανεφοδιασμού οχημάτων-μηχανημάτων π.χ. σε αντιπαγετικό αλάτι, νερό κ.λ.π ή περιπολίας στους χώρους ευθύνης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων και
– οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης των οχημάτων μηχανημάτων έργου, κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς τους που θα προκληθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., η οποία θα οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Οι παραπάνω τιμές μονάδος αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος και περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη της εργασίας περατωθείσας κατά έντεχνο και νόμιμο τρόπο πλην του ΦΠΑ που βαραίνει το Δήμο.
Στην ωριαία δαπάνη αναμονής μηχανήματος με χειριστή/ές , περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την παραμονή του μηχανήματος, με τους χειριστές του, πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, στη θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας της φυσικής-τεχνολογικής καταστροφής.
Ως χρόνος αναμονής μηχανήματος με χειριστή/-ες, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την θέση των μηχανημάτων σε κατάσταση ετοιμότητας στις θέσεις επιφυλακής από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Δήμου (υστέρα από σχετικές προγνώσεις καιρού της Ε.Μ.Υ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ ή της Περιφέρειας κ.λ.π) χωρίς εκτέλεση εργασιών  και λήγει με την έναρξη εκτέλεσης εργασιών αντιμετώπισης της φυσικής καταστροφής, ή με την εντολή διακοπής από το Δήμο
Οι  συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρίες –φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να αποδεχθούν τις προτεινόμενες τιμές και όρους οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία θα εγκρίνεται η κατάρτιση μητρώου εργοληπτών ( εταιριών – φυσικών προσώπων ) μέχρι 31-12-2024.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Previous H Εορδαία υποδέχεται επίσημα τον νεοενθρονισθέντα Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίο

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος