Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης των καταστημάτων στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας Νο 5 και 6 με εμβαδόν 54,50 τμ και 55,10 τμ αντίστοιχα συνολικού προϋπολογισμού 300,00 ευρώ με το ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Πτολεμαΐδα: 28-9-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                   Αριθ.Πρωτ: 20999
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ.Κώδικας : 50200
Πληροφορίες : Κεσίδου Π., Δεπάστα Ε.
Email: grprom@ptolemaida.gr & grprom1@ptolemaida.gr
Τηλέφωνο: 2463350113
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 και του άρθρου 31 του Ν.4111/2013) των καταστημάτων στο Εμπορικό Πολύκεντρο
Πτολεμαΐδας Νο 5 και 6 με εμβαδόν 54,50 τμ και 55,10 τμ αντίστοιχα συνολικού προϋπολογισμού 300,00 ευρώ με το
ΦΠΑ ,σύμφωνα με το υπ άριθμ.14084/5-7-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα Εσόδων και
Διαχείρισης Περιουσίας του Δήμου.(ΑΔΑΜ: 21REQ009215948 2021-09-16) .
Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω υπηρεσιών έχει εκδοθεί από τον Κ.Α.10.6162.0000 .α) η υπ’ αριθ. 828/16-9-
2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της
ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση με αριθμό -καταχώρισης Α/Α 4 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης (ΑΔΑΜ:21REQ009216111 2021-09-16)
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής
για την ανωτέρω υπηρεσία της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 100/2010 και του άρθρου 31 του Ν.4111/2013) των καταστημάτων στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας Νο 5
και 6 μέχρι την Τρίτη 5/10/2021.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1
και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο
άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς
και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και
εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του
Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού,
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23
του Ν.4782/2021)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο των Ενεργειακών
Επιθεωρητών .
Ο Δήμαρχος Εορδαίας
Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Previous Ξεκίνησε η λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα.

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος