Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : 1o ΧΛΜ Πτολεμαϊδας-Ασβεστόπετρας
(πρώην στρατόπεδο Καπετάν Φούφα
Ταχ. Κωδ. : 50200 Πτολεμαΐδα

Πληροφορίες : Μάνου Βασιλική
Τηλέφωνο : 24630 22857
E-mail : manou@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα 16/08/2022
Αρ. Πρωτ. 19543

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Ο Δήμαρχος Εορδαίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4849/2021.
2. Την υπ’ αριθμ. 65006/ ΚΥΑ /ΦΕΚ τ.Β΄3364/30-06-22 σχετικά με: «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).
3. Την υπ’ αριθ. 100/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Την υπ’ αριθμ. 210/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΚΑΛΕΙ

Α)Τους ενδιαφερόμενους σε προφορική-φανερή-πλειοδοτική δημοπρασία, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ 100/2022 Α.Δ.Σ. και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή, για την εκμίσθωση χρήσης χώρου για την λειτουργία Λούνα Πάρκ κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης 2022 στην Πτολεμαΐδα στις 30/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών , όπως συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθμ 232/2019 & 79/2020 ΑΔΣ, με δικαίωμα χρήσης δέκα (10) ημερών.

Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 12.000€.

Εφόσον ο χώρος δεν εκμισθωθεί, θα ακολουθήσει επαναληπτική δημοπρασία.

Στην περίπτωση μεταμέλειας του μισθωτή και προ της καταβολής του όλου μισθώματος, η κατατεθείσα εγγύηση εκπίπτει υπέρ του Δήμου, η δε προκύπτουσα διαφορά από τη νέα μίσθωση ή αυτής μη πραγματοποιούμενης βεβαιούται σε βάρος αυτού.

Η παροχή ηλεκτρικής διάρκειας για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης του Λούνα Παρκ θα εκδοθεί στο όνομα του πλειοδότη-ιδιοκτήτη του Λούνα Παρκ με δικές του ενέργειες και θα βαρύνει αυτόν.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν υποχρεωτικά (παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 12/2005):

1. Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο Εορδαίας αυτού και του εγγυητή του,
2. Έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στην Εφορία.
3. Ο ανάδοχος οφείλει όπως παρουσιάσει εγγυητή και να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς περί της εκμισθώσεως του ανωτέρω χώρου και να προσκομίσει εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 1.200,00€, εκδιδόμενη από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτή για την εν λόγω δημοπρασία.
Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή τής συμβάσεως δι’ ετέρας τοιαύτης ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του έπιτευχέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρου καταβολή του μισθώματος.

Ειδικά για την αδειοδότηση του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ισχύουν τα εξής:

1)Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β’ 2065) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης απαιτείται έγκριση λειτουργίας.
Για την έκδοση λειτουργίας απαιτείται η κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:

• Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των διατάξεων ψυχαγωγίας.

• Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας.
• Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50Α του ν. 4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής, εφόσον απαιτείται.
• Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).
• Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ3/Δ/3271/781/2009 (Β’ 191) απόφαση, εφόσον απαιτείται.
• Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου, εφόσον απαιτείται.
• Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.
• Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου (20€).

2)Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης(κερκίδες αθλητικών χώρων, γηπέδων και διαφόρων εκδηλώσεων, εκτός από αυτές που εντάσσονται στις διατάξεις ψυχαγωγίας (παράγραφος 5.2.10.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 13814 – 1), εγκαταστάσεις εργοταξίου, σκαλωσιές, αφαιρούμενες γεωργικές κατασκευές, απλές διατάξεις ψυχαγωγίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν το πολύ από τρία παιδιά και οι οποίες λειτουργούν με κέρματα, νεροτσουλήθρες, καλοκαιρινές διαδρομές toboggan, εξοπλισμοί παιδικής χαράς, τοίχοι αναρρίχησης, φουσκωτά, τραμπολίνα, εξοπλισμοί πισίνας, πίστες αγώνων ταχύτητας για οχήματα κάρτινγκ) απαιτείται γνωστοποίηση λειτουργίας, την οποία θα υποβάλει ο φορέας δραστηριότητας μαζί με το αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου (50€) στην αδειοδοτούσα αρχή, αφού πρώτα συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά που είναι υποχρεωμένος να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 65006/ΚΥΑ/ΦΕΚ 3364/Β/30-6-2022.

Β)Τους ενδιαφερόμενους πωλητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διοργάνωση της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας από 17/09/2022 έως και 21/09/2022 (ΘΕΣΕΙΣ : 1 έως 327 και Α έως Η), να καταθέσουν στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών, αίτηση συμμετοχής την οποία θα συνοδεύουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης έως και 02/09/2022.

Δικαιούχοι συμμετοχής σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 37 άρθρο του Ν. 4849/2021 είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι:

α)βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β)άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ)άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,
δ)άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Οι θέσεις θα αποδοθούν στις άνω κατηγορίες των πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα,
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους της κάθε κατηγορίας, ο αριθμός των θέσεων θα προστίθεται στην αμέσως προηγούμενη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία την αίτηση συμμετοχής ,με τα εξής δικαιολογητικά:

α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης
β) τη βεβαίωση υποβοήθησης ή αναπλήρωσης του πωλητή.
γ) στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, εξουσιοδότηση σε τρίτο θεωρημένη από δημόσια αρχή.
δ) Πιστοποιητικό υγείας (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων)
ε) βεβαίωση μη οφειλών προς τον Δήμο Εορδαίας.

Οι θέσεις θα αποδοθούν βάση της σειράς προτεραιότητας κατάθεσης των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων και θα εκδοθεί οριστικός κατάλογος κατόχων θέσεων ο οποίος θα αναρτηθεί στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Τα τέλη χρήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 210/2022 ΑΟΕ είναι:

Για την ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας ο χώρος θα διατεθεί σύμφωνα με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και σύμφωνα με τις παρακάτω τιμές:

ΖΩΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΙΜΗ
ΖΩΝΗ Α 43 έως 103
62 έως 151
167,202,203,238,
239,274,275,310
17/m2
ΖΩΝΗ Β 152 έως 159
168 έως 176
193 έως 201
204 έως 212
229 έως 237
240 έως 248
265 έως 273
276 έως 284
301 έως 309
311 έως 318
335,336,342
15/m2
ΖΩΝΗ Γ 160 έως 166
177 έως 192
213 έως 228
249 έως 264
285 έως 300
319 έως 334
337 έως 341
12/m2
ΖΩΝΗ Δ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ Α έως Ε
Ζ και Η
12/ m2
10/m2
ΖΩΝΗ Ε ΚΑΝΤΙΝΕΣ 26 έως 37
21 έως 25
200€ εφάπαξ για κάθε αυτοκινούμενη καντίνα.

Η τιμή χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος για τις ψησταριές (για κάθε χρήση) ορίζεται σε 250€ κατά αποκοπή για κάθε θέση
Σε περίπτωση που δεν δύναται να ηλεκτροδοτηθούν οι καντίνες οφείλουν να χρησιμοποιήσουν γεννήτριες. Εάν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτροδότησης από τον Δήμο, η τιμή χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος (για κάθε χρήση), ορίζεται σε 70€ κατά αποκοπή για κάθε θέση.
Ορίζεται η τιμή των 6€ για κάθε λάμπα και έως 5 λάμπες (των 100W) για κάθε θέση. Ο αριθμός των λαμπών που θα χρησιμοποιηθεί δηλώνεται στην Επιτροπή Εμποροπανήγυρης και πληρώνονται την ημέρα της κατακύρωσης του μέρους στον ενδιαφερόμενο. Τοποθέτηση πέραν του μάξιμουμ (5) λαμπών ανά θέση θα επιβάλλεται πρόστιμο (20€) ανά λάμπα.
Οι λάμπες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει απαραίτητα να είναι ηλεκτρονικές.

Οι άδειες θα έχουν ισχύ πέντε -5- ημερών ήτοι από 17-9-2022 μέχρι και 21-9-2022, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη ενώ απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων θα γίνει μια μέρα μετά το πέρας αυτής.
Ο μισθωτής δε δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του ενοικίου ή μέρος αυτού στην περίπτωση κατά την οποία δεν χρησιμοποιήσει το χώρο για οποιαδήποτε αιτία.

Οι θέσεις θα κατοχυρώνονται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσης της θέσης αμέσως μετά την ανακοίνωση του οριστικού καταλόγου των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα έως και 02/09/2022.
Το ποσό θα καταβάλλεται
1. στο ταμείο του Δήμου,
ή
2. στον τραπεζικό λογαριασμό:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 6401722510005251051179278

Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα. (π.χ. τέλη χρήσης για το θρησκευτικό πανηγύρι της εορτής του Αγίου Ιωάννη, ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ)
Η απόδειξη του ταμείου του Δήμου ή το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας θα κατατίθεται στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών ή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email: manou@ptolemaida.gr

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

Άννα Καϊδου

Previous Πρόσληψη ιατρών για την κάλυψη αναγκών των ΚΑΠΗ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Εορδαίας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος