Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών διαβίωσης Αδέσποτων Ζώων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 25-10-2022
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 25691

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
για την «Προμήθεια ειδών διαβίωσης Αδέσποτων Ζώων»

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια ειδών διαβίωσης Αδέσποτων Ζώων», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 81.604,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με CPV 15712000-2, 15713000-9.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα . Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών και των τεμαχίων που αφορά η προμήθεια .
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Εορδαίας και η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 70.6699.0002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και 2023(Πολυετή δέσμευση).
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 27-10-2022, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 175716

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27-10-2022 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 14-11-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 18-11-2022 και από ώρα 09:00 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: οκτώ (08) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού με τον ανάδοχο και η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπ’ όψη.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Συγκεκριμένα το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στα χίλια τριακόσια δέκα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (1.316,20 €).
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών, με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και το π.δ.39/2017. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευαγγελία Δεπάστα και Παρασκευή Κεσίδου, τηλ.2463350113, email: grprom1@ptolemaida.gr και grprom@ptolemaida.gr).

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Previous Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού.

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος