Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασία για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Ολυμπιάδας

ptolemaios
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Πτολεμαϊδα, 8-4-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ. οικ. 8289
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας
Γραφείο βεβαίωσης φόρων, τελών και δικαιωμάτων
Πληροφορίες: Πελαγία Λαμπριανίδου
Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15, 502 00 Πτολεμαΐδα
Τηλ.: 2463 350117
Email:lpella@ptolemaida.gr

ΑΔΑ: 6ΣΟΡΩ6-Χ5Φ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

της φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Ολυμπιάδας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε επαναληπτική φανερή-προφορική- πλειοδοτική δημοπρασία και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμό 61/2022 (ΑΔΑ Ψ1ΤΖΩΡ6-Ο2Τ) απόφασή της, σε εκτέλεση της με αριθμό 34/2022 (με ΑΔΑ ΨΓ3ΖΩΡ6-7Θ8) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου και συγκεκριμένα ισογείου καταστήματος 127 τ.μ που βρίσκεται στην Κοινότητα Ολυμπιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις του Ν 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική μ’ αυτά διάταξη και συγκεκριμένα:

Η δημοπρασία θα είναι φανερή –προφορική- πλειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ/τος 270/81 «Περί διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» , τις διατάξεις του Ν 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική μ’ αυτά διάταξη και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 15η Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 (άρθρο 2 παρ.1 ΠΔ 270/81).

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές, ενώ για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, όπως αυτή ορίσθηκε με τις 232/2019 & 79/2020 ΑΔΣ, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. (άρθρο 5 παρ.6 και 7 ΠΔ 270/81)

Η Οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την κατακύρωση της δημοπρασίας.  Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. (άρθρο 5 παρ.8. άρθρο 6 παρ.2 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 Ν.3852/2010).

Η τιμή εκκίνησης του μισθώματος ορίζεται σε 100,00 ευρώ με διαφορά πρώτης προσφοράς τουλάχιστον πέντε ευρώ.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα ισχύει για το διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του πλειοδότη για τρία (3) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία (3).

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να πληροί τα κάτωθι:

  1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην δημοπρασία χρεοφειλέτη στον Δήμο Εορδαίας.

Γι’ αυτόν τον λόγο θα προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας.

  1. Ως εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία θα προσκομίζεται, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος, ήτοι 120,00 ευρώ, η οποία θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με νέα για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ύψους 10% επί του συνολικού τιμήματος που θα επιτευχθεί για ένα τουλάχιστον έτος.
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση του ισογείου καταστήματος των 127 τ.μ που βρίσκεται στην Κοινότητα Ολυμπιάδας.
  4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται πριν την έναρξη των προσφορών

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, δίχως το δικαίωμα της διαιρέσεων ή διζήσεως και ο οποίος θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει:

Α) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Β) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας

διαφορετικά δεν δικαιούται να συμμετέχει στη δημοπρασία ως εγγυητής.

Ο πλειοδότης βαρύνεται με τις δαπάνες ύδρευσης- αποχέτευσης- ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π του μισθίου.

Το χαρτόσημο και ο ΟΓΑ χαρτοσήμου κ.λ.π, βαρύνουν τον πλειοδότη.

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του παρόντος απαγορεύεται απολύτως.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Εορδαίας καθώς και στο κοινοτικό κατάστημα  στην Ολυμπιάδα.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση 25ης Μαρτίου 15, αρμόδια υπάλληλος Λαμπριανίδου Πελαγία, τηλέφωνο 2463350117.

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ

 
 
 

Previous Ένταξη της πρότασης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Εορδαίας» συνολικού προϋπολογισμού 3.950.000,00 ευρώ, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος