Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17-1-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 12-1-2023
Αριθμ Πρωτ: 782

 

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,τις διατάξεις του αρ 78 του ν 4954/2022 καθώς και την υπ’αριθμ 46731/13-7-2022 εγκ. του ΥΠΕΣ, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , την 17-1-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Αποδοχή δωρεάς ειδών ατομικής υγιεινής από δημότη του Δήμου Εορδαίας .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού & Κοιν. Μέριμνας Δημ. Σπόντης

2. Έγκριση πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

3. Έγκριση των πρακτικών της φανερής – προφορικής –πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη εκμίσθωση Κοινοτικού Καταστήματος στην Σπηλιάς.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

4. Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης προσφορών & συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

5. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση οδών με ασφαλτόμιγμα, έτους 2022», αρ. μελ. 8/2022 πρ/σμου 300.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο: « Συντήρηση αύλειων χώρων 10ου & 7ου – 8ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

7. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης
8. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα έγκρισης κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου Εορδαίας εκτός ορίων ΠΕ Κοζάνης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

9. Έγκριση της 23/2022 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένας διαμορφωτής γαιών , μια ημιρυμουλκούμενη τριαξονική καρότσα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων
5. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας

Previous Απόφαση δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος