Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Πτολεμαΐδα: 16-12-2022
Αριθμ Πρωτ: 30975

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,τις διατάξεις του αρ 78 του ν 4954/2022 καθώς και την υπ’αριθμ 46731/13-7-2022 εγκ. του ΥΠΕΣ, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , την 20-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Αποδοχή δωρεών από τις εταιρίες TOTTIS BINGO AEBE & ΑΦΩΝ ΔΡΟΥΜΤΣΕΚΑ Ο.Ε
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Υγείας , Εθελοντισμού και Κοιν. Μέριμνας Δημ Σπόντης

2. Αποδοχή έγκρισης συμμετοχής και ποσού χρηματοδότησης από τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στην Ερευνητική Πρόταση με προσανατολισμό στη διαχείριση Διατομεακών Ενεργειακών Οικοσυστημάτων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 με τον τίτλο: ”Replicable and Efficient Solutions for Optimal Management of Cross-Sector Energy” (RESONANCE), σε ελληνική μετάφραση «Υιοθέτηση καλών πρακτικών και αποτελεσματικών λύσεων για βέλτιστη διαχείριση διατομεακών ενεργειακών οικοσυστημάτων» που σχετίζονται με το θέμα-στόχο απόκριση στη ζήτηση.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

3.Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: « Εργασίες αποκατάστασης φθορών σε χώρους άθλησης της Πτολεμαΐδας» ,αριθμ μελ 6/2022, προϋπολογισμού 220.500,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

4 Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, άνω των ορίων ,μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας» , προϋπολογισμού 443.687,19 ευρώ , χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

5.Εγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: « Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομάνου»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

6. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαΐδας »
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

7. Έγκριση ή μη του 5ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας.»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

8. Έγκριση της υπ’αριθμ 17/2022 μελέτης των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 2ο γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» προϋπολογισμού 205.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΑΤΑ . Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

9. Αποδοχή 4ης ένταξης στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης.

11. Έγκριση ή μη ανανέωσης της ιστοσελίδας petarisma.gr και του domain name , της παραχώρησης και εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας στην ΚΕΔΕ. Εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

12. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ) » (Αριθμ. Διακήρυξης 22003/16-09-2022).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

13. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διαβίωσης Αδέσποτων Ζώων » (Αριθμ. Διακήρυξης 25691/25-10-2022).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

14. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια υποστήριξης εξοπλισμού υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Εορδαίας » (Αριθμ. Διακήρυξης 23705/05-10-2022).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

15. Έγκριση ή μη της 52/2022 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ Ν.Π.Δ.Δ. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Αν. Πράπα

16. Έγκριση ή μη της 54/2022 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ Ν.Π.Δ.Δ. « 5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Αν. Πράπα

17. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

18. Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού και Κοιν. Μέριμνας
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων
5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Δ.νση Περιβάλλοντος

Previous Αίτημα παράτασης συμβάσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους.

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος