Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Πτολεμαΐδα: 23-9-2022

Αριθμ Πρωτ: 22614

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,τις διατάξεις του αρ 78 του ν 4954/2022 καθώς και την υπ’αριθμ 46731/13-7-2022 εγκ. του ΥΠΕΣ, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , την 28-9-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση ή μη της 22/2022 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ Ν.Π.Δ.Δ. « 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ έτους 2022».
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Αν. Πράπα

2. Έγκριση της υπ’αριθμ. 642/21708/14-9-2022 Απόφασης Δημάρχου για την αποβολή αίτησης ανάκλησης προσωρινής διαταγής του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Εορδαίας Ευθ. Λιάκος

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της α) υπ’αριθμ. 290/2022 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κοζάνης & της β) 347/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κοζάνης.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Εορδαίας Ευθ. Λιάκος

4. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό πληρεξούσιο δικηγόρο και την ανάθεση της ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων των σχολικών ακινήτων στην περιουσία του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Εορδαίας Ευθ. Λιάκος

5. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου και την ανάθεση δικαστικών υποθέσεων του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Εορδαίας Ευθ. Λιάκος

6. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 5ου & 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

7. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

8. Έγκριση και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας – κλειστού γυμναστηρίου – Γεώργιος Χαλκίδης»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

9. Έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων στο καταφύγιο αδέσποτων σκύλων, έγκριση της τεχνικής περιγραφής, καθορισμό των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και τον ορισμό της αρμόδιας υπηρεσίας ως αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

11. Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια εξοπλισμού του έργου ‘Κατασκευή χώρων κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας’» με Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5008015
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

12. Εξειδίκευση πίστωσης από Κ.Α. οικονομικού έτους 2022.
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημ Σχέσεων Μ.Αντωνιαδου

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Πρόεδρο ΚΟΙΠΠΑΠ
3. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Εορδαίας
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

Previous Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος