Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31-10-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Πτολεμαΐδα: 26-10-2022
Αριθμ Πρωτ: 25871

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,τις διατάξεις του αρ 78 του ν 4954/2022 καθώς και την υπ’αριθμ 46731/13-7-2022 εγκ. του ΥΠΕΣ, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , την 31-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση ή μη της 44/2022 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ Ν.Π.Δ.Δ. « 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ έτους 2022».
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Αν. Πράπα

2. α)Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την επέκταση σχεδιασμού του πάρκου Έκτακτων Αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας» και αναμόρφωση προϋπολογισμού β) έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Ορών της Απόφασης Ένταξης (ΣΑΠΟ) της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο γ) εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου Δήμου για περαιτέρω ενέργειες και ορισμός υπευθύνου της πράξης
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

3. Αποδοχή της Πράξης Ένταξης με τίτλο: «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ: 5179132 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020»και αναμόρφωση Π/Υ έτους 2022
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης των όρων διακήρυξης της υπ’ αρ.: 34/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, για τη διενέργεια της προμήθειας του Υποέργου 1ου με τίτλο : « Υποδομές ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά οχήματα –Σταθμοί φόρτισης Δήμου Εορδαίας», ενταγμένου στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

5. Αποδοχή ποσού επιχορήγησης του Δήμου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2(Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration’s One-Stop Shops με κωδικό 16780, τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

6. Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

7. Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ή μη οφειλής από τον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

9. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης ύψους 3.720,00 ευρώ , από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την αντιμετώπιση της δαπάνης συντήρησης, διαχείρισης και ενημέρωσης της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

10. Έγκριση τηλεφωνικής σύνδεσης για χρήση στο νέο κτήριο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισμού και μεταφορά της τηλεφωνικής γραμμής του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Δημ Σπόντης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Κοινωνικης Πολιτικης
5. Πρόεδρο ΚΟΙΠΠΑΠ
6. Εκπροσώπους Παρατάξεων
7. Αυτ/λες Τμήμα Προγραμματισμού

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

Previous Συνάντηση Δημάρχου Εορδαίας με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος