Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 01-03-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 24-2-2023
Αριθμ Πρωτ: 4975

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,τις διατάξεις του αρ 78 του ν 4954/2022 καθώς και την υπ’αριθμ 46731/13-7-2022 εγκ. του ΥΠΕΣ, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , την 1-3-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης κατ’ άρθρο 11 του ν 4915/2022, περί δικαιώματος αιρετών για παροχή νομικής υπεράσπισης.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της αίτησης δημότη για εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 16/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κοζάνης (Τμήμα Β’)
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος

4. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση οδών με ασφαλτόμιγμα, έτους 2022», αρ. μελ. 8/2022 πρ/σμου 300.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

5. Έγκριση της υπ’αριθμ 21/2022 μελέτης των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων 2023», προϋπολογισμού 990.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ . Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

6. Έγκριση της υπ’αριθμ 22/2021 μελέτης των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 3.950.000,00 ευρώ, πρόγραμμα: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

7. Έγκριση της υπ’αριθμ 27/2022 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την επέκταση σχεδιασμού του πάρκου Έκτακτων Αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας» , Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας 1 :«Αστική Αναζωογόνηση», προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

8. Έγκριση η μη των εγγράφων της σύμβασης-τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συμβουλευτική –κατάρτιση και πιστοποίηση» με Α/Α 1 της Πράξης: «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας», με Κωδικό ΟΠΣ 5179132, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

9. Σύσταση υπολόγων πάγιας προκαταβολής για τον Δήμο Εορδαίας , οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

10. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Εορδαίας» (Αριθμ. Διακήρυξης 30218/09-12-2022
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

11. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια: Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα- Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Εορδαίας» (Αριθμ. Διακήρυξης 27995/16-11-2022).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

12. Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την αντιμετώπιση δαπανών διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού & Κοιν. Μέριμνας Δημ. Σπόντης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων
5. Νομικό Σύμβουλο
6. Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού & Κοιν. Μέριμνας
7. Αυτ/λες Τμήμα Προγ/σμου

Previous «Γεύσεις Σαρακοστής» στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών Πτολεμαΐδας από το Δήμο Εορδαίας.

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος