Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21-11-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 17-11-2023
Αριθμ. Πρωτ: 28138

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 21-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο παράσταση κατά την συζήτηση της με αριθμ. γεν. κατ. 67334/2023 και αρ. κατ. δικογράφου 1985/2023 αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Εορδαίας, ενώπιoν του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών & ιδιωτών χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων & λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2023 και 2024.
Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολ. Προστασίας Κ. Σιδηρόπουλος

3. Τροπ/ση εν μέρει της με αρ. : 203/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» , διόρθωση του Κ.Α. του Προϋπολογισμού 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

4. Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κλειστού φορτηγού οχήματος τύπου βαν », προϋπολογισμού 46.500,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ιδίους πόρους.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω απόκτησης μοναδικών έργων τέχνης καθώς και για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης από υπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

6. Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2023>>
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

7. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

8. Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

10. Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας », προϋπολογισμού 37.136,88 ευρώ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

11. Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2023
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

12. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την σύμβαση υπηρεσιών με τιτλο:«Υπηρεσίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δήμο Εορδαίας» (Αριθμ. Διακήρυξης 23530/28-9-2023).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

13. Έγκριση και εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για την αντιμετώπιση δαπανών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού & Δημ. Σχέσεων Δημ. Καρακασίδης

14. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση κάρπωσης υλοτομίας δασικών ειδών που θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου: «αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαΐδας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων
5. Αυτ/λες Τμήμα Προγραμματισμού
6. Νομικό Σύμβουλο
7. Εντεταλμένο Σύμβουλο Π.Π.

Previous Εκστρατεία ενημέρωσης για το Διαβήτη στην Πτολεμαΐδα – Έλεγχος σακχάρου διενεργήθηκε σε εργαζόμενους του Δήμου Εορδαίας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος