Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04-09-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 30-8-2023
Αριθμ. Πρωτ: 20917

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 04-09-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση ή μη των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη, της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού – διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Εορδαίας», με κωδικό ΟΠΣ 5163963 με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, προϋπολογισμού 249.700,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

2. Έγκριση ή μη των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού – διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα – πολυμηχανήματος με συνοδευτικό εξοπλισμό» προϋπολογισμού 166.532,00 ευρώ , χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

4. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 14/2022 μελέτης με τίτλο: «Αναβάθμιση δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Κομνηνών Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 74.298,99€ (με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

5. Αποδοχή ή μη διάθεσης πίστωσης των έργων με τίτλους : α) « Ηλεκτροφωτισμός δρόμου προς Μποδοσάκειο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας» και β) «Αναβάθμιση-Συντήρηση & επέκταση δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε κεντρικές οδούς της πόλης Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας-Α φάση » στα πλαίσια της πρότασης με τίτλο : «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

6. Έγκριση διενέργειας ανοικτού – ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: « Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων και αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δήμου Εορδαίας- Α’ΦΑΣΗ» , αρ.μελ 1/2022, προϋπολογισμού 1.085.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ, κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας μεσω ΕΣΗΔΗΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
4. Εκπροσώπους Παρατάξεων
5. Αυτ/λες Τμήμα Προγ/σμου

Previous Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος