Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 06-02-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
          a.milona@ptolemaida.gr
Πτολεμαΐδα: 2-2-2024
Αριθμ. Πρωτ: 2289
Π  Ρ  Ο  Σ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 6-2-2024 ημέρα Τρίτη  και ώρα  09.30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής.
2. Έγκριση ή μη της άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023  και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής. Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης.
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης
3. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα δημότη για εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος
4. Αποδοχή της 01/2024 μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση εξοπλισμού λεβητοστασίου και δικτύου θέρμανσης στον παιδικό σταθμό Περδίκκα»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Φουρκιώτης Νικόλαος
5. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο «Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων και αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δήμου Εορδαίας- Α ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 1.085.000,00€ (με ΦΠΑ).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Φουρκιώτης Νικόλαος
6. Παρατάσεις προθεσμιών περάτωσης έργων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Φουρκιώτης Νικόλαος
7. Λήψη απόφασης σχετικά με ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και απόκλιση 10%, κατ’ εφαρμογή του αρ 88 του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει, οι οποίες κατατέθηκαν στον ανοικτό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός δρόμου προς Μποδοσάκειο Γ.Ν. Πτολεμαϊδας».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Φουρκιώτης Νικόλαος
8. α) Αποδοχή της Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης : «Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ», με κωδικό ΟΠΣ « 5056684» και β) έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας στην πρόσκληση με τίτλο: « Αναβάθμιση ενδοπεριφερειακού δικτύου και προώθηση της προσβασιμότητας /ΒΒΑ Εορδαίας» ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ για το έργο με τίτλο : «Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ», ως εμπροσθοβαρές-μεταφερόμενο για χρηματοδότηση από το ΕΠ ΔΜ 2021-2027.
       Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Φουρκιώτης Νικόλαος
9. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης
10. Έγκριση ή μη  πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών   και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη για την   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης
11. Έγκριση ή μη των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών   και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης  προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια ζωοτροφών έτους 2024, για τις ανάγκες του Δημοτικού Καταφυγίου Εορδαίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης
12. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών της «Προμήθειας μηχανημάτων έργου (Ένας Διαμορφωτής Γαιών και μια Ημιρυμουλκούμενη Τριαξονική Καρότσα) για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης
13. Έγκριση ή μη του αιτήματος  κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου Εορδαίας εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης
14. Εκτέλεση Δ΄ Τριμήνου Οικονομικού Έτους 2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης
15. Έγκριση και κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση ακινήτου- αναψυκτηρίου εμβαδού 32,78 τμ και περιβάλλοντα χώρου εμβαδού 170 τμ- στο Παλαιό Πάρκο Πτολεμαΐδας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Δημήτριος Ι. Ορφανίδης
Κοιν/ση:
1. Δήμαρχος
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
3. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
5.Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
7.Νομικός Σύμβουλος
Previous Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 280/2023 – Παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες ομάδων πληθυσμού του Δήμου Εορδαίας και άλλες ρυθμίσεις

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος