Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 02-05-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 26-4-2024
Αριθμ. Πρωτ: 9211

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας δια ζώσης, την Μεγάλη Πέμπτη 02- 05- 2024 και ώρα 9:30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση ή μη μεταφοράς φωτιστικού και υποβιβασμό στάθμης πεζοδρομίου για τη δημιουργία πρόσβασης εισόδου σε κλειστό χώρο στάθμευσης επί τη οδού Βορ. Ηπείρου και Ιων Δραγούμη
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

2. α) Αποδοχή της Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας», με κωδικό ΟΠΣ «5071132» και β) έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας στην πρόσκληση με τίτλο: «Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης των φυσικών κινδύνων- ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ» για το έργο με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας», ως εμπροσθοβαρές-μεταφερόμενο για χρηματοδότηση από το ΕΠ ΔΜ 2021-2027.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Έργων και Πολεοδομίας κ. Νικ. Φουρκιώτης

3. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την « Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών στεγάστρων με τη μορφή αεροϋποστηριζόμενων θόλων σε τέσσερα σημεία αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Εορδαίας», σύμφωνα με την αρ. 860/14-02-2023 ΚΥΑ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Έργων και Πολεοδομίας κ. Νικ. Φουρκιώτης

4. Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Έργων και Πολεοδομίας κ. Νικ. Φουρκιώτης

5. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1η τροποποίηση σύμβασης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαΐδας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Έργων και Πολεοδομίας κ. Νικ. Φουρκιώτης

6. Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την κάλυψη των αναγκών δημοσίων σχέσεων του Γραφείου Δημάρχου.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων κ. Κ. Ιωαννίδης

7. Εξειδίκευση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την κάλυψη των αναγκών εορτασμού εθνικών επετείων, εορτών και λοιπών εκδηλώσεων έτους 2024.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων κ. Κ. Ιωαννίδης

8. Καταβολή Εφάπαξ Παροχής του Ν.103/75 λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου Εορδαίας
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας & αρμοδιοτήτων πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΠΑΠ κα. Α. Κάτσιου

9. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2024 υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του ν. 4483/2017)
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας & αρμοδιοτήτων πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΠΑΠ κα. Α. Κάτσιου

10. Καθορισμός αμοιβής – αποζημίωσης των εξωτερικών επιτροπών που συμμετέχουν στις κατατακτήριες και απολυτήριες εξετάσεις του Βαρβούτειου Δημοτικού Ωδείου Πτολεμαΐδας
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας & αρμοδιοτήτων πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΠΑΠ κα. Α. Κάτσιου

11. Έγκριση των πρακτικών φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας , εκμίσθωσης ακινήτου αναψυκτήριου εμβαδού 177,75 τμ με πέργολα 38 τμ στις αθλητικές εγκαταστάσεις επί της οδού Γράμμου
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

12. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καύσιμων Δήμου Εορδαίας για δύο έτη», συνολικού προϋπολογισμού 1.260.573,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

13. Έγκριση ή μη γινομένης μετακίνησης Αντιδημάρχου-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

14. Έγκριση ή μη των προσλήψεων εργατών πρασίνου 2μηνης διάρκειας για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης αστικού & περιαστικού πρασίνου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

15. Έγκριση ή μη Ανακοίνωσης για την πρόσληψη Τεσσάρων (4) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διαρκείας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024 ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

16. Έγκριση ή μη Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων κ. Δημ. Ορφανίδης

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

1. Δήμαρχος
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
3. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων
5. Αντιδήμαρχος Παιδείας & αρμοδιοτήτων πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΠΑΠ
6. Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας
7. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
8. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
9. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Previous Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. Εορδαίας 29-04-2024 και ώρα 17:00

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος