Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 20-02-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 16-2-2024
Αριθμ. Πρωτ: 3474

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 20-2-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την εντολή και την εξουσιοδότηση σε δικηγόρο προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Εορδαίας ενώπιον του ΣΤΕ προς υπεράσπιση των συμφερόντων του δήμου.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Εορδαίας Σ. Παπάζογλου

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την εξουσιοδότηση για παράσταση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
Εισηγητής : Νομικός Σύμβουλος Δήμου Εορδαίας Ε. Λιάκος

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ αριθμ. 1482/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (Τμήμα Ζ’).
Εισηγητής : Νομικός Σύμβουλος Δήμου Εορδαίας Ε. Λιάκος

4. Έγκριση ή μη του πρώτου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο « Βελτίωση – ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας (Δ’ Φάση)» αρ.μελ 7/2023 προϋπολογισμού 1.790.000,00 ευρώ – Χρηματοδότηση ΕΑΠ .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Φουρκιώτης Νικόλαος

5. Έγκριση ή μη της 2ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμός σύμβασης 157.320,00€ (χωρίς ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Φουρκιώτης Νικόλαος

6. Έγκριση ή μη ανανέωση σύναψης σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου για το έργο «Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities» με ακρωνύμιο: RESPONSE Grant Agreement: 957751 Θεματική Ενότητα : LC-SC3-SCC-01-2020 Έξυπνες Πόλεις.
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

7. Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού δύο(2) επιπλέον ατόμων στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

8. Έγκριση ή μη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου ενός ατόμου κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 με τίτλο «Replicable and Efficient Solutions for Optimal Management of Cross-Sector Energy» (RESONANCE), σε ελληνική μετάφραση «Υιοθέτηση καλών πρακτικών και αποτελεσματικών λύσεων για βέλτιστη διαχείριση δια τομεακών ενεργειακών οικοσυστημάτων» που σχετίζονται με το θέμα-στόχο απόκριση στη ζήτηση.
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

9. Έγκριση ή μη των πρακτικών της ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος» Προϋπολογισμός 175.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. (χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ΣΑΤΑ)
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

10. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης μετά παρελκόμενων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» Προϋπολογισμός 111.600,00 με το Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης 24199/06-10-2023 – Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

11. Διαγραφή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ-ΔΦ) από ΝΠΔΔ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

12. Διαγραφή – συμψηφισμός ποσού μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων ακίνητων συναλλασσόμενων του Δήμου Εορδαίας λόγω κορονοϊού
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

13. Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6004373 στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027, ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

1. Δήμαρχος
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
3. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
5. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Νομικός Σύμβουλος
8. Δ/νση Κοινωφελούς Επιχείρησης.

 

Previous Στη συνάντηση εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος RESONANCE στη Φινλανδία μετείχε ο Δήμος Εορδαίας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος