Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 11-07-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
e-mail: a.milona@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα: 05-07-2024
Αριθμ. Πρωτ: 15935

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας δια ζώσης, την Πέμπτη 11-7-2024 και ώρα 9:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Βεβαίωση πλήρωσης προϋποθέσεων καταβολής αποζημίωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 76441 (ΦΕΚ 674/Υ.Ο.Δ.Δ./2.8.2022) και διαβιβαστικό έγγραφο περί λήψης απόφασης αποζημίωσης μελών των γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (Α΄147) που συγκροτήθηκε στα πλαίσια διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων και αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δήμου Εορδαίας- Α’ΦΑΣΗ».
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιώτης

2. Βεβαίωση πλήρωσης προϋποθέσεων καταβολής αποζημίωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 76441 (ΦΕΚ 674/Υ.Ο.Δ.Δ./2.8.2022) και διαβιβαστικό έγγραφο περί λήψης απόφασης αποζημίωσης μελών των γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (Α΄147) που συγκροτήθηκε στα πλαίσια διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «Βελτίωση – ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας (Δ’ ΦΑΣΗ)».
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιώτης

3. Αποζημίωση των μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ 1 του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 13/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιώτης

4. Εξειδίκευση πιστώσεων
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων κ. Κ. Ιωαννίδης

5. Έγκριση ή μη των πρακτικών της ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας για δύο έτη» , προϋπολογισμού 1.563.111,39 ευρώ με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ορφανίδης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

1. Δήμαρχος
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
3. Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης
4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
7. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων κ. Ιωαννίδη

Previous Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. Εορδαίας 08-07-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος