Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Πτολεμαΐδα: 16-11-2022
Αριθμ Πρωτ: 27921

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 16-11-2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικων μέσων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά α) της υπ’αριθμ 122764/19-10-2022 & β) της υπαριθμ 104213/14-9-2022 Αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας καθώς γ) του από 6-7-2022 Πρωτόκολλου Εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε περιοχές του Δήμου Εορδαίας. Ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου και ανάθεση του δικαστικού χειρισμού των υποθέσεων.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η κατάθεση Αίτησης Ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’.αριθμ. 104213/14-9-2022 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας, λήγει την 18-11-2022

Παρακαλείστε στις 16-11-2022 και ώρα 13.00 μ.μ. να μας αποστείλετε την τοποθέτηση- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr, ή a.milona@ptolemaida.gr.

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

Previous Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο : “Εργασίες αποκατάστασης φθορών σε χώρους άθλησης της Πτολεμαΐδας

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος