Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η Σ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ METAMOΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ                                                     Πτολεμαϊδα 28-7-2021

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                                                     Αριθμ.πρωτ. 16151
 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η Σ ΕΤΟΥΣ 2021
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  METAMOΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ
 
 
Ο Δήμος Εορδαίας κατ’εφαρμογή :

 1. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
 2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και όπως αυτός ισχύει.
 4. Την Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/Β΄/23.06.2017) σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.
 5. Την εγκύκλιο 1/2018 (Α_Α: 7ΝΤΜ465ΧΙ8-ΗΥΤ) του Τμ. Υπαίθριου Εμπορίου/Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.»
 6. Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005),
 7. Άρθρο 233 του Ν. 4281/14.
 8. Τη με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β’) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί»
 9. Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125)
 10. Ν. 2946/2001 (Φ_Κ 224 Α’) «Περί υπαίθριας διαφήμισης συμπολιτείες Δήμων και κοινοτήτων.
 11. Το άρθρο 13 παρ.1 του Β._ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980)
 12. ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007
 13. Το 78897/Φ.701.2/15-12-2017 έγγραφο του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 14. Tην υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
 15. Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819 (ΦΕΚ τ. Β’ 3276/24-07-2021) “ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας” και κάθε μελλοντική της.
 16. την 71/2021 ΑΔΣ
 17. την 221/2021 ΑΟΕ

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους :
στην κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, στις 2-8-21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ-13:30 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης , όπως συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ 71/2021 ΑΔΣ και τυχόν κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων στους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση ενδιαφέροντος για την ίδια θέση,
 
με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4)  ημερών από 3-8-2021 μέχρι και 6-8-2021
 
 και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
 
 
΄Αρθρο 1ο
Καθορίζεται ως χώρος, ο χώρος όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό, από την εκκλησία έως το τέλος του πάρκου.
Η οριοθέτηση θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Ο χώρος αυτός θα διατεθεί  με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων (4) ημερών από 3-8-2021 μέχρι και 6-8-2021 σύμφωνα με τις παρακάτω τιμές:
 
 

 1. Βιοτέχνες –Έμποροι-παραδοσιακά κλπ. από 15,00 ευρώ το τρέχον μέτρο σε 12,00 ευρώ το τρέχον μέτρο
 2. Ψησταριές/ catering από 300,00 € κατά αποκοπή/ 25 m2 σε 240,00 € κατά αποκοπή/ 25 m2 και
 3. Καντίνες από 100,00 ευρώ κατά αποκοπή (2,00 μ Χ 6,00μ) σε 80,00 ευρώ κατά αποκοπή (2,00 μ Χ 6,00μ).

Επίσης και κατόπιν της υπ΄αρίθμ 71/2021 ΑΔΣ και συγκεκριμένα σε ότι αφορά την εκμίσθωση του:
Λούνα Πάρκ
Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων οι ενδιαφερόμενοι θα πληρώσουν τέλος ως εξής:

 1. Ψησταριές/ catering από 10,00 ευρώ/m2 και μέχρι 100 m2 σε 8,00 ευρώ/m2 και μέχρι 100 m2
 2. Καντίνες από 10,00 ευρώ/m2 και μέχρι 100 m2 σε 8,00 ευρώ/m2 και μέχρι 50 m2

3.Ταβέρνες /καφετερίες/καφενεία, υγειονομικού ενδιαφέροντος, δύναται να  τοποθετήσουν τραπεζοκαθισματα στην πρόσοψη του καταστήματος, σύμφωνα με το ισχύοντα κανονισμό με την προϋπόθεση την ελεύθερη πρόσβαση πεζών και οχημάτων εκτάκτων αναγκών, ήτοι 3,5 με τιμή 5,00ευρώ /m2.
Οι δημότες του Δήμου Εορδαίας δικαιούνται έκπτωσης ως εξής:

 1. Βιοτέχνες –Έμποροι-παραδοσιακά κλπ. από 15,00 ευρώ το τρέχον μέτρο σε 7,50 ευρώ το τρέχον μέτρο
 2. Ψησταριές/ catering από 300,00 € κατά αποκοπή/ 25 m2 σε 150,00 € κατά αποκοπή/ 25 m2 και
 3. Καντίνες από 100,00 ευρώ κατά αποκοπή (2,00 μ Χ 6,00μ) σε 50,00 ευρώ κατά αποκοπή (2,00 μ Χ 6,00μ).

 
Οι άδειες θα έχουν ισχύ τεσσάρων -4- ημερών ήτοι από 3-8-2021 μέχρι και 6-8-2021, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη ενώ απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων θα γίνει μια μέρα μετά το πέρας της Εμποροπανήγυρης..
 
Άρθρο 2ο
Αιτήσεις για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται στην ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης ,συνοδευμένες από τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ανά κατηγορία στο αρ 3 της παρούσης. Η μη προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.
Οι θέσεις θα διατεθούν κατόπιν αιτήσεως και σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα και την δήλωση θέσης από τους ενδιαφερομένους. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων, είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ή αιτούνται την ίδια θέση, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων και την τοποθέτησή τους, από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης .
 
 
 
Α ρ θ ρ ο  3ο
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
Α.  Οι χώροι πώλησης διατίθενται και κατακυρώνονται, με την καταβολή εφάπαξ όλου του αναλογούντος τέλους χρήσης, στο Ειδικό Ταμείο του Δήμου Εορδαίας. Οι εναπομείνασες θέσεις διατίθενται με ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.
 
Α1. Δικαιούχοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής, ύστερα από πρόσκληση του Δ. Εορδαίας, με τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής:
 
α) Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης εκδίδεται από το δήμο μόνιμης κατοικίας του επαγγελματία και είναι ετήσιας διάρκειας.
β) Πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών
γ) Πωλητές κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα
δ) Πωλητές κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές
ε) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο
στ) Κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης
ζ) Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
 
Υποβολή αιτήσεων έγκρισης συμμετοχής – Δικαιολογητικά-
Ο Δήμος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του καθώς και στη διαύγεια πρόσκληση, με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε συγκεκριμένη εμποροπανήγυρη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 4 εργάσιμες ημέρες.
Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Χορήγησης Αδειών του δήμου αίτηση.
Δικαιολογητικά
1.Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του Δήμου Εορδαίας.

 1. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτησης συμμετοχής – Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης
β) Την άδεια υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών, υπαίθριου στάσιμου), ή κυριακάτικης αγοράς ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή τη διοικητική άδεια του άρθρου 45 (για την διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης), κατά περίπτωση
γ) Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων απαιτείται και πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β` 1199)
δ) Δημοτική ενημερότητα
ε) Στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, εξουσιοδότηση σε τρίτο θεωρημένη από δημόσια αρχή.
 
 
 
Τοποθέτηση πωλητών

 1. Οι πωλητές τοποθετούνται:

α) Σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων, οι πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο.
β) Σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, ,
γ) κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων.

 1. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από κατόχους αδειών των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
 2. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α) της παρ.1 του παρόντος άρθρου.
 3. Κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις καθορισμένες σε υπερβάλλοντα αριθμό.
 4. Κάθε πωλητής δικαιούται να αιτηθεί για μία και μόνο θέση. Σε περίπτωση που μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων όλων των ενδιαφερομένων και αφού έχουν εφαρμοστεί τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 4497/17, εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες θέσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επανέλθουν με αίτηση για επιπλέον θέση.

 
Τυχόν αδιάθετες θέσεις, θα διατίθενται με απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι (εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ) σύμφωνα με την σειρά προσέλευση τους, πιστοποιούμενης από την κατάθεση σχετικού αιτήματος στο πρωτόκολλο του Δήμου με σειρά όμως προτεραιότητας στους συμμετέχοντες που δεν κατοχύρωσαν θέση συμμετοχής.
 
Α2. Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη άδεια..
Θα τοποθετηθούν στις θέσεις που ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες των θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.
 
Οι πωλητές που ασχολούνται με την προετοιμασία πρόχειρων γευμάτων (ψησταριές, καντίνες, λουκουμάδες κλπ., θα πρέπει με δικιά τους ευθύνη να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση καταλληλότητας προσωρινών χώρων προετοιμασίας πρόχειρων γευμάτων από τη Δ.νση Δημόσιας Υγείας Ν. Κοζάνης.
Οι εκθέτες- πωλητές, μεριμνούν με ιδία ευθύνη την ηλεκτροδότηση των χώρων τους  με τη χρήση γεννήτριας.
Β. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:
α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης,
β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,
γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά,
δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους
ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
στ) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Εορδαίας
Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση,  εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου Εορδαίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 ημέρες.
Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών.
Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν προσκομίσει την άδεια συμμετοχής.
Γ1 Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπορεύονται διάφορα είδη .
Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.
Γ2 Οι χώροι με τις χρήσεις αυτών που θα διατεθούν είναι αυτοί, όπως ειδικότερα φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Α ρ θ ρ ο   4ο
Η εγκατάσταση του μισθωτή θα λαμβάνει χώρα, ύστερα από την καταβολή  όλου μισθώματος και έκδοση της σχετικής άδειας ,από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.
 
Α ρ θ ρ ο   5ο
Το μίσθωμα που θα προκύψει από τη δημοπρασία εισπράττεται από το αρμόδιο γραφείο εσόδων, που εκδίδει διπλότυπο εισπράξεως ενώ η σχετική άδεια από το γρ. αδειοδοτησεων.
 
Α ρ θ ρ ο   6ο
Ο ενοικιαστής δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του ενοικίου ή μέρος αυτού στην περίπτωση κατά την οποία δεν χρησιμοποιήσει τον  χώρο για οποιαδήποτε αιτία.
 
Α ρ θ ρ ο  7ο
Στην περίπτωση μεταμέλειας του ενοικιαστού και προ της καταβολής του όλου μισθώματος, η κατατεθείσα εγγύηση εκπίπτει υπέρ του Δήμου, η δε προκύψασα διαφορά από τη νέα μίσθωση ή αυτής μη πραγματοποιούμενης βεβαιούνται σε βάρος αυτού.
 
Α ρ θ ρ ο  8ο
Απαγορεύεται ο μισθωτής να επεκτείνεται σε μη μισθωμένο  από αυτόν χώρο, τυχόν επέκτασή του βεβαιούντα σε βάρος του  μέχρι του διπλάσιου του αναλογούντος τέλους για τη γενομένη χρήση.
 
 
 
Α ρ θ ρ ο  9ο
Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσεως μισθωμένου χώρου σε οποιονδήποτε.  Ο οποιοσδήποτε χρήστης μισθωμένου από άλλον, υποχρεούται να καταβάλλει το τέλος χρήσεως του χώρου του στο Δήμο στο δε πλειοδότη που υπεκμισθώνει δημοτικό χώρο θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της τιμής που επιτεύχθηκε στη δημοπρασία, θα αποβάλλεται και θα διατίθεται ο χώρος σε άλλον.
 
Α ρ θ ρ ο   10ο
Οι χώροι που δεν θα εκμισθωθούν κατά την ημέρα της δημοπρασίας, θα εκμισθώνονται   στους ενδιαφερόμενους , ύστερα από σχετική αίτηση τους στην Επιτροπή  προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά .
 
 
Α ρ θ ρ ο  11ο
Η βεβαίωση και είσπραξη του δικαιώματος των αδιάθετων χώρων θα γίνεται με την καταβολή του τιμήματος στο γρ. εσόδων  προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια και να γίνει η τοποθέτηση τους από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.
 
Α ρ θ ρ ο 12ο
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλου προσώπου διαφορετικού από αυτό που δηλώθηκε ως πλειοδότη κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.  Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αποβάλλεται.
 
 
Α ρ θ ρ ο  13ο
Απαγορεύεται αυστηρά η έκθεση προϊόντων σε χώρους, εκτός των χώρων που ορίσθηκαν στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης.  Οι παραβάτες θα αποβάλλονται.
 
Α ρ θ ρ ο   14ο
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων από τους εμπλεκόμενους μισθωτές ή τους αυθαιρέτως καταλαμβάνοντες τις ως άνω δημοτικές εκτάσεις θα ισχύσουν οι διατάξεις του Ν.1080/80 σε συνδυασμό με το άρθρο 458 Π.Κ.
 
Α ρ θ ρ ο 15ο
Αρμοδιότητες υπηρεσιών
Το τμήμα Καθαριότητας είναι αρμόδιο για την διατήρηση της καθαριότητας των χώρων σε συνεργασία πάντοτε με τους εκθέτες.
Το Τμήμα Εσόδων και Ειδικού Ταμείου καθώς & το γρ. αδειοδοτήσεων  για την είσπραξη των τιμημάτων και την έκδοση των αδειών αντίστοιχα.
Για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν, αρμόδιο είναι το Τμήμα Τροχαίας Πτολεμαΐδας
Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης οφείλει να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων / ασθενοφόρων.
 
 
Α ρ θ ρ ο 16ο
Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος αλλά και στο Κοινοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Αρδασσας κατ’εφαρμογή του Π.Δ.270/81.
 
 
 

Previous Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/7/2021

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος