Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Ενημέρωση από το Δήμο Εορδαίας για την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

ptolemaios
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  27-04-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημέρωση από το Δήμο Εορδαίας για την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εξέδωσε την με Α.Π. 111/2051/30-06-2020 πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης (Υποδομές)» στον Άξονα Προτεραιότητας 11 : «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» στην επενδυτική προτεραιότητα 10a και στον ειδικό στόχο 1111 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .

Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Εορδαίας αποφάσισε με την με αρ. 94/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΔΚΩΡ6-9Χ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού στα 7.032.618,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).

Για την εν λόγω πρόταση αξίζει να σημειωθεί ότι υφίστατο ώριμη μελέτη και υποβλήθηκε πλήρες Τεχνικό Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα διελάμβανε η ως άνω πρόσκληση της ΕΥΔ, εκτός από την απόφασης έκδοσης κτιριολογικού προγράμματος από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κατασκευή του 2ου ΕΠΑΛ .

Πριν την έκδοση ωστόσο, της πρόσκλησης και την υποβολή της πρότασης και ενόψει αυτής, σε ένα πρότερο χρόνο διερευνήθηκαν διεξοδικά όλες οι εκκρεμότητες, απαιτήσεις και ελλείψεις της πρότασης. Για τον λόγο αυτό, προς αποφυγήν καθυστερήσεων έγινε επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, και απεστάλη στον Δήμο μας, επικαιροποιημένη λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν σε κάθε περίπτωση ένα αίτημα έγκρισης κτιριολογικού προγράμματος, το οποίο που αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ στην κατασκευή σχολικών υποδομών .

Αναφορικά με την έλλειψη κτιριολογικού προγράμματος στην υποβολή της πρότασης, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια διευθέτησης και επίλυσης των εκκρεμοτήτων σε ένα πρότερο χρόνο (από Φεβρουάριο του 2020 μέχρι Ιούνιο του ίδιου έτους, όπου και εκδόθηκε η συγκεκριμένη Πρόσκληση), η  υπηρεσία διενήργησε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ωρίμανση και υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης. Ωστόσο, μεταξύ των εκκρεμοτήτων για την έκδοση κτιριολογικού προγράμματος ήταν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου στο οποίο θα γίνει η ανέγερση της σχολικής μονάδας.

Αναφορικά με αυτό ζητούνται από το Υπουργείο Παιδείας στοιχεία από τα οποία να τεκμαίρεται ότι το εν λόγω οικόπεδο κατασκευής της σχολικής μονάδας (τίτλοι ιδιοκτησίας μετά πιστοποιητικού μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο) ανήκει κατά πλήρη νομή, κατοχή και κυριότητα στο Δήμο μας.

Από τη νομική έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται πιστοποιητικό μεταγραφής, παρά μόνο απόφαση της κτηματικής ομάδας Πτολεμαΐδας. Επιπλέον με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου υποβλήθηκε δικόγραφο αγωγής με την οποία ο Δήμος Εορδαίας, αιτήθηκε τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων του εν λόγο οικοπέδου και του ιδιοκτήτη που φαίνεται  «άγνωστος».

Ειδικότερα, το ακίνητο το οποίο εμφανίζεται στο Κτηματολογικό Γραφείο Εορδαίας με ΚΑΕΚ 2711230 03005/0/0, έκτασης 4.546 τ.μ. είναι κυριότητας αγνώστου, κατά ποσοστό ιδιοκτησίας 100%.

Η Κτηματική ομάδα Πτολεμαΐδας χορήγησε τον υπ’ αριθμ. 529/2018 τίτλο κυριότητας στον Δήμο Εορδαίας για το Δ4 οικόπεδο έκτασης 4.845 τ.μ. στο Ο.Τ.11 της πόλης της Πτολεμαΐδας,  βάσει του οποίου ο Δήμος Εορδαίας κατέθεσε στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Κοζάνης Αγωγή (διόρθωσης αρχικής εγγραφής στο Κτηματολόγιο ) κατά του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία ζητά να αναγραφεί ως κύριος κατά ποσοστό 100%, να επέλθει γεωμετρική μεταβολή στο οικόπεδο με ΚΑΕΚ 27112 30 03 005/0/0, γεωμετρική μεταβολή στον δρόμο με ΚΑΕΚ 27112ΕΚ00011 και ορθή αναγραφή των στοιχείων στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Εορδαίας. Η εκδίκαση της αγωγής καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, επειδή για τα χρονικά διαστήματα από 15-3-2020 έως 31-5-2020 και από 16-10-2020 έως 6-4-2021 είχαν ανασταλεί όλες οι νόμιμες διαδικαστικές προθεσμίες για την εκτέλεση δικαστικών ενεργειών.

Ωστόσο η εκδίκαση της αγωγής αυτής προσδιορίσθηκε την 22 Απριλίου 2021 και η υπηρεσία μας δεν προσκόμισε την σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου Κοζάνης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου  Παιδείας για την έκδοση απόφασης κτιριολογικού προγράμματος.

Εξ αυτού του λόγου, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την με 102433/Α2/30-07-2020, αρνητική απόφαση, καθότι δεν προσκομίσθηκε η ως απόφαση του Πρωτοδικείου Κοζάνης για την εκδίκαση της προαναφερόμενης αγωγής. Συνακόλουθα, ο μέχρι σήμερα φερόμενος ως ιδιοκτήτης του οικοπέδου παραμένει άγνωστος κατά ποσοστό 100%.

Να σημειωθεί, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας είχαν πλήρη επίγνωση αυτής της δικαστικής εκκρεμότητας, η οποία καθιστά αδύνατη την αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ανωτέρω οικοπέδου. Μολοταύτα και παρότι ήταν γνωστή εκ των προτέρων η αντικειμενική δυσκολία τεκμηρίωσης του ιδιοκτησιακού, επιλέχθηκε συνειδητά η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την υποβολή της πρότασης στην ως άνω πρόσκληση της ΕΥΔ, για την κατασκευή του εν λόγω έργου, χωρίς τελικά να υπάρξει το επιθυμητό για όλους αποτέλεσμα.

Κλείνοντας να ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Εορδαίας ήδη εξετάζει την προοπτική υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του εν λόγω έργου, σε σχετική πρόσκληση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο εκ της φύσεως του είναι πιο ευέλικτο ως χρηματοδοτικό εργαλείο.

 

Previous Πασχαλινές ευχές Δήμου Εορδαίας

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος