Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Δ.Ε.Υ.Α.Ε – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ. γα το έργο "Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαϊδας – Δευτεροβάθμια επεξεργασία"

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                   Πτολεμαϊδα 26-11-2020
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                       Αρ. πρωτ. 8729
Τ.Υ. ΔΕΥΑΕ
Αρμόδιος: Καλαϊτζόπουλος Ευθ.
Τηλ.Fax: 246 302 35 63
Email: deyae.tykalai@deyaeordaias.gr
 

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(email: site-support@yme.gov.gr)

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ.

 

Η Δ/νση Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Εορδαίας, κατ΄ εφαρμογή:

1)Της παρ.(α)  8 παρ. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

2)Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’).

3)Της με   αρ 188/2020 απόφαση .(ΑΔΑ: 9Υ14ΟΛΟ8-ΗΥ3)    του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Εορδαίας .

Α) Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ , για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Υποέργου (μελέτη – κατασκευή) με τίτλο << ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ >>   προϋπολογισμού  1.612.903,23 ΕΥΡΩ   πλέον ΦΠΑ , το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π .<<ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020>> και χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ (2017ΣΕ27510138).

Β) Θα προβεί στην διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα  www.mimed.ggge.gr,  την 27-11-2020    ημέρα  Παρασκευή     και ώρα 14:00 , για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Το παρών δημοσιεύεται  & στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ   (www.ptolemaida.gr)

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα, σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Δ.Σ. της  ΔΕΥΑΕ

ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 
 

Previous Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021"

Leave Your Comment

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος