Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Διακήρυξη Δημοπράτησης για τα κυλικεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και του Γηπέδου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Απόφασης: 50/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα, Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 συνήλθε σε συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε ύστερα από την 678/24-08-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :

«Δημοπράτηση και Έγκριση Όρων Δημοπράτησης Κυλικείου Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας και Κυλικείου Δημοτικού Γηπέδου Πτολεμαΐδας Αιμίλιος Θεοφανίδης»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (09) μέλη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΕΣΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

 

 

Στη συνεδρίαση παρών ήταν, Ο Διευθυντής Ο Προϊστάμενος. και η λογίστρια της Κ.Ε.Δ.Ε. κα. Σιαπανίδου Παρθενόπη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 4ου θέματος της συνεδρίασης είπε τα εξής :
Στις 30 Ιουλίου 2022 ύστερα και από την 46/2022 απόφαση που πήραμε ως Διοικητικό Συμβούλιο λύθηκε η σύμβαση του κυλικείου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας με την προηγούμενη εκμισθώτρια, επίσης έπειτα από την ανακαίνιση που πραγματοποιήθηκε στο κυλικείο του Δημοτικού Γηπέδου Πτολεμαΐδας «Αιμίλιος Θεοφανίδης», θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην διενέργεια δημοπράτησης μέσω ανοικτής πλειοδοτικής διαδικασίας με την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες και στα Μ.Μ.Ε. καθώς και στους ιστότοπους της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Δήμου Εορδαίας. Η ανοικτή πλειοδοτική διαδικασία θα διενεργηθεί από την επιτροπή δημοπράτησης η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 08/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακάτω αναλύονται προς έγκριση οι όροι και η ημερομηνία δημοπράτησης των κυλικείων που αφορούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την εισήγηση του Προέδρου
  • Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Ά77/81)
  • Τον ΚΔΚ (Ν.3463/2006)
  • Τον Ν.3852/2010
  • Τον Ν.2190/2020

Μετά από ορισμένες διευκρινίσεις και στοιχεία που παρέθεσε ο πρόεδρος, ακολούθησε διαλογική συζήτηση µε το πέρας της οποίας, το ∆.Σ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνει και ψηφίζει ομόφωνα την Δημοπράτηση των Κυλικείων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας και του Κυλικείου του Δημοτικού Γηπέδου Πτολεμαΐδας «Αιμίλιος Θεοφανίδης».

2. Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και ψηφίζει ομόφωνα του όρους δημοπράτησης κατά άρθρο, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος της, όπως τους εισηγήθηκε η επιτροπή δημοπράτησης που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ 08/2022 απόφαση του Δ.Σ., και εντέλλεται την έγκαιρη δημοσιοποίηση των εν λόγω δημοπρατήσεων προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2022
Επ’ αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΚΕΣΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΠΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΠΕΤΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7. ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
8. ΤΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2463081232 ΠΕΡΓΑΜΟΥ 80, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, 50200

Previous Διανομή Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Δήμο Εορδαίας στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΒΑ

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος