Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη 2463053154
Ωράριο Δευ - Παρ 7.00 πμ - 15.00 μμ

Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Εορδαίας

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ: Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ. Δ/νση : 25ης Μαρτίου 15
Ταχ. Κωδ. : 50200- Πτολεμαΐδα
Τηλέφω : 24633 50148
Fax : 24633 50126
E mail : Grtyp2@ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα 8-5-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ: Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι η διαδικασία εγγραφών – επανεγγραφών νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2024-25, θα ξεκινήσει στις 13/05/2024 και θα ολοκληρωθεί στις 31/05/2024 σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/05-12-2017).
Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Προϊσταμένη των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Εορδαίας με φυσική παρουσία ενός μόνου ατόμου ανά αίτηση και ώρες από 09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ (κ. Τσιώμπρα Φανή, Διεύθυνση Β ΄ΔΠΣ- Καραζάνου 1, τηλ. Επικοινωνίας: 24630-24638).

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ
Για την εγγραφή των παιδιών κατά το σχολικό έτος 2024-25 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν το Σεπτέμβριο του 2024.
Α. Για τους παιδικούς σταθμούς τα νήπια να έχουν γεννηθεί από 01/01/2021 έως και 31/03/2022.
Β. Για τα βρεφικά τμήματα του Βρεφονηπιακού Σταθμού, τα βρέφη να έχουν γεννηθεί από 01/04/2022 έως και 31/03/2024.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς είναι η τακτοποίηση των τροφείων 2023-24, ώστε να μην υπάρχουν οφειλές του συγκεκριμένου έτους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Αίτηση εγγραφής νηπίου (δίνεται από τους Παιδικούς Σταθμούς και από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό). Σχετικά με την εγγραφή δύο (2) ή περισσοτέρων παιδιών μιας οικογένειας, υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα συνοδευόμενη από τα ανάλογα δικαιολογητικά.
2. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, (δίνεται από τους Παιδικούς Σταθμούς και από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό).
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου 3μήνου). Εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2024 (που αφορά εισοδήματα του 2023). Σε περίπτωση ξεχωριστών εκκαθαριστικών σημειωμάτων προσκομίζονται και των δύο συζύγων. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 10/07/2024. Η κατάθεση του εκκαθαριστικού είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μοριοδότησης της αίτησης εγγραφής. Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη η βεβαίωση από την εφορία.
6. Αποδεικτικό κατοικίας: Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίου 3μήνου) ή ΔΕΥΑΠ (τελευταίου 3μήνου) ή ΟΤΕ ή άλλης εταιρείας (τελευταίου 3μήνου).
Η φιλοξενία δεν αποτελεί απόδειξη κατοικίας.
7. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην περίπτωση μη κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης εισοδημάτων έτους 2023.

Η αίτηση και η βεβαίωση υγείας επισυνάπτονται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (αφορά και τους δύο γονείς)
1. Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων, με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης, από την οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα ( μόνιμοι, αορίστου, ορισμένου χρόνου).
2. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή σύμβασης (ορισμένου χρόνου).
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (αφορά και τους δύο γονείς)
1. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και των δύο γονέων με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης, από την οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα.
2. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ.
2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΕ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. Ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
1. Καταστατικό και τυχόν μεταβολές.
2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
1. Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το τρέχον έτος.
ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
1. Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας του γονέα ή των γονέων ή αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, υποχρεωτικά με ημερομηνία προγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)
1. Αντίγραφο διαζευκτηρίου.
2. Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου.
3. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ.
4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού.
5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντα γονέα.
6. Βεβαίωση γραμματείας σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς φοιτητές).
7. Αντίγραφο απόφασης ΚΕΠΑ.
8. Βεβαίωση από τον στρατό (για γονέα στρατιώτη).
9. Άδεια νόμιμης παραμονής καθώς και αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης (όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις) για την εγγραφή αλλοδαπών νηπίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας γνωρίζουμε ότι οι Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου μας, θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Οι γονείς οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό και να παραλάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher). Σε διαφορετική περίπτωση, θα υποχρεωθούν στην καταβολή τροφείων ακόμη κι αν έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα.

Οι γονείς οι οποίοι εντάσσονται στο παραπάνω πρόγραμμα, συστήνουμε να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τόσο στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., όσο και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας για ευνόητους λόγους.

Τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, προηγούνται στον τελικό πίνακα εγγραφών/επανεγγραφών
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών επιλέγονται πρώτα τα παιδιά των εργαζόμενων μητέρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της Εναρμόνισης: www.eetaa.gr.

Τα οριστικά αποτελέσματα των εγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» του ΕΣΠΑ.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)
Α) Το 1ο παιδί 50 ευρώ μηνιαίως.
Β) Το 2ο παιδί 50% έκπτωση και αν υπάρχει 3ο παιδί είναι δωρεάν.
Μειωμένα κατά 50% στα τροφεία δικαιούνται οι εξής κατηγορίες:
Α) Τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.
Β) Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.
Γ) Τα παιδιά γονέων με αναπηρία (67%).
Εξαιρούνται από την καταβολή τροφείων
Α) Τα ορφανά παιδιά από δύο γονείς.
Β) Η ανεργία και των δύο γονέων (μακροχρόνια με ελάχιστο χρόνο ανεργίας ενός (1) έτους- να αποδεικνύεται από πιστοποιημένο έγγραφο).
Γ) Τα παιδιά υπερπολύτεκνων οικογενειών (από έξι παιδιά και άνω).
Δ) Οι άνεργοι γονείς με μηδενικό τεκμαρτό εισόδημα.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
Η καταβολή των τροφείων για την φιλοξενία παιδιού για κάθε σχολική χρονιά (11μήνες), γίνεται με μηνιαίες δόσεις με την έναρξη τον Σεπτέμβριο ή με εφάπαξ καταβολή έως τέλος Οκτωβρίου με αντίστοιχη έκπτωση 10%, ανάλογα με τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως αναφέρονται παραπάνω.
• Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας του παιδιού, η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται κανονικά.
• Εφόσον κάποιο νήπιο ή βρέφος απουσιάζει για σοβαρούς λόγους υγείας, πέραν του ενός μηνός, δεν καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές, εφόσον προσκομιστεί Βεβαίωση Νοσοκομείου ή Παιδιάτρου για τον χρόνο απουσίας και ανάρρωσης.
• Διευκρινίζεται ότι για την επανεγγραφή νηπίου ή βρέφους, για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να μην υπάρχουν προηγούμενες οικονομικές οφειλές.
• Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική συμμετοχή για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, τότε το παιδί διαγράφεται αφού πρώτα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΡΟΦΕΙΑ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Previous Επανάληψη Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη Χημικού Μηχανικού>>

25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα 502 00

Δευ – Παρ 7.00 πμ – 15.00 μμ

Νέα της πόλης και ενημερώσεις

Τα τελευταία νέα μας στέλνονται στο email σας.

www.eordaia.gov.gr © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος